Web Link

 

โครงการตลาดนัดคุณธรรม (MOPH Moral Market) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ข่าวใหม่
...(อ่านต่อ)
วันที่ 12 ก.ค. 61 View: 92 คน
สปอตโฆษณา ภายใต้แผนรณรงค์ประชาสัมพันธ์ "ไม่ยอม ไม่ทน ไม่เฉย รวมพลังคนไทยไม่โกง"
...(อ่านต่อ)
วันที่ 28 มิ.ย. 61 View: 44 คน
ประชาสัมพันธ์การเข้าชมพิพิธภัณฑ์ต้านโกง สำนักงาน ป.ป.ช.
...(อ่านต่อ)
วันที่ 12 มี.ค. 61 View: 431 คน
ขอเชิญประชาพิจารณ์ (ร่าง) ประกาศกระทรวงสาธารณสุข ว่าด้วยเกณฑ์จริยธรรมการจัดซื้อจัดหาและการส่งเสริมการขาย ยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยาของกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. ....
...(อ่านต่อ)
วันที่ 13 ก.พ. 61 View: 1494 คน
ประกาศขอความร่วมมือให้ความคิดเห็นในการจัดทำแผนปฏิรูปประเทศด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ
เรียน  เครือข่ายศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข ...(อ่านต่อ)
วันที่ 16 พ.ย. 60 View: 885 คน
 
ประจำปี 2561
ประกาศแผนการปฏิรูปประเทศ ด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแ...(อ่านต่อ)
วันที่ 10 พ.ค. 61 View: 126 คน
ประจำปี 2560
สรุปมติ-ข้อสั่งการคณะกรรมการต่อต้านการทุจริตแห่งชาติ ...(อ่านต่อ)
วันที่ 10 พ.ค. 61 View: 58 คน
ประจำปี 2559
...(อ่านต่อ)
วันที่ 10 พ.ค. 61 View: 53 คน
 
Corruption Situation Index (CSI)
...(อ่านต่อ)
วันที่ 11 พ.ค. 61 View: 54 คน
Corruption Perceptions Index (CPI) 2017
...(อ่านต่อ)
วันที่ 11 พ.ค. 61 View: 56 คน
Corruption Perceptions Index (CPI) 2016
...(อ่านต่อ)
วันที่ 11 พ.ค. 61 View: 43 คน
Corruption Perceptions Index (CPI) 2015
...(อ่านต่อ)
วันที่ 11 พ.ค. 61 View: 44 คน
จัดซื้อจัดจ้าง และบริหารพัสดุภาครัฐ
ปีงบประมาณ 2561
  ตัวชี้วัด/คำสั่ง
  แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง
  งบลงทุน
  งบดำเนินงาน
  รายงานผลตามแผนจัดซื้อจัดจ้าง
  งบลงทุน
  งบดำเนินงาน
  รายงานแบบสรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน (แบบ สขร.1)
  วิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
ปีงบประมาณ 2560
  ตัวชี้วัด/คำสั่ง
  แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง
  งบลงทุน
  งบดำเนินงาน
  รายงานผลตามแผนจัดซื้อจัดจ้าง
  งบลงทุน
  งบดำเนินงาน
  รายงานแบบสรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน (แบบ สขร.1)
  วิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
ปีงบประมาณ 2559
  ตัวชี้วัด/คำสั่ง
  แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง
  งบลงทุน
  งบดำเนินงาน
  รายงานผลตามแผนจัดซื้อจัดจ้าง
  งบลงทุน
  งบดำเนินงาน
  รายงานแบบสรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน (แบบ สขร.1)
  วิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
ปีงบประมาณ 2561
  ตัวชี้วัด/คำสั่ง
  แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง
  งบลงทุน
  งบดำเนินงาน
  รายงานผลตามแผนจัดซื้อจัดจ้าง
  งบลงทุน
  งบดำเนินงาน
  รายงานแบบสรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน (แบบ สขร.1)
  การเปิดเผยราคากลาง
  วิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
ปีงบประมาณ 2560
  ตัวชี้วัด/คำสั่ง
  แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง
  งบลงทุน
  งบดำเนินงาน
  รายงานผลตามแผนจัดซื้อจัดจ้าง
  งบลงทุน
  งบดำเนินงาน
  รายงานแบบสรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน (แบบ สขร.1)
  การเปิดเผยราคากลาง
  วิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
ปีงบประมาณ 2559
  ตัวชี้วัด/คำสั่ง
  แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง
  งบลงทุน
  งบดำเนินงาน
  รายงานผลตามแผนจัดซื้อจัดจ้าง
  งบลงทุน
  งบดำเนินงาน
  รายงานแบบสรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน (แบบ สขร.1)
  การเปิดเผยราคากลาง
  วิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง

VDO ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข

 
100%x180 รายงานสถานการณ์คุณธรรมของสังคมไทย View : 5 ครั้ง เปิด
100%x180 ไม่ยอม ไม่ทน ไม่เฉย รวมพลังคนไทยไม่โกง View : 27 ครั้ง เปิด
100%x180 หัวหน้าพาโกง View : 28 ครั้ง เปิด
100%x180 ซื้อสิทธิ์ขายเสียง View : 6 ครั้ง เปิด
100%x180 บุคคลคุณธรรม View : 11 ครั้ง เปิด
100%x180 รู้ทันกันโกง ตอน ผลประโยชน์ทับซ้อน View : 88 ครั้ง เปิด
100%x180 ขอตอบด้วยการกระทำ View : 23 ครั้ง เปิด

แผนที่

Poll

Facebook

อาคาร 7 ชั้น 8 ตึกสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ถนนติวานนท์ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000 Tel :0 2590 1330 Fax : 0 2590 1330 E-mail : moph.stopc@gmail.com
Copyright © 2018 www.stopcorruption.moph.go.th All rights reserved. เว็บไซต์นี้แสดงผลได้ดีกับ Google Chrome, Firefox, IE8 ขึ้นไป
สถิติการเข้าชมเว็บไซต์ ศปท.