Stopcorruption

คลัง VDO ศปท. กระทรวงสาธารณสุข
100%x180 ต่อมสำนึกอักเสบหรือไง - Wonderland Films View : 3 ครั้ง เปิด
100%x180 สธ.ขับเคลื่อนองค์กรคุณธรรม พอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา View : 5 ครั้ง เปิด
100%x180 คลิปวีดิทัศน์ เพลง มาตรฐานทางจริยธรรม View : 4 ครั้ง เปิด
100%x180 คลิปวีดิทัศน์แนะนำสาระสำคัญของมาตรฐานทางจริยธรรมตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560 โดย ศูนย์ส่งเสริมจริยธรรม สำนักงาน ก.พ. View : 8 ครั้ง เปิด
100%x180 สัมมนาสาธารณะ นยปส. 11 (ช่วงเช้า) View : 0 ครั้ง เปิด
100%x180 ผู้ใหญ่ดังๆในวันนี้ สร้างผู้ใหญ่พังๆในวันหน้า View : 12 ครั้ง เปิด
100%x180 Global Corruption Barometer series 2017 (Transparency International) View : 79 ครั้ง เปิด
100%x180 คนค้นฅน ครูหนาน ผู้ปลูกป่า และแม่ชูศรี ยอดนักสู้ View : 55 ครั้ง เปิด
100%x180 กาฝาก สื่อการเรียนรู้การแยกแยะผลประโยชน์ส่วนตนและส่วนรวม View : 37 ครั้ง เปิด
100%x180 เพลง เราจะผ่านไปด้วยกัน Acoustic Version โดยศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) View : 56 ครั้ง เปิด
100%x180 เพลง เราจะผ่านไปด้วยกัน โดยศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) View : 87 ครั้ง เปิด
100%x180 กะเทาะเปลือกคอร์รัปชัน Ep 6 ร่างแผนปฏิบัติการด้านต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ (29 มีค 63) View : 65 ครั้ง เปิด
100%x180 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชทานพระบรมราโชวาท เนื่องในวันข้าราชการพลเรือน วันที่ 1 เมษายน 2563 View : 50 ครั้ง เปิด
100%x180 การขับเคลื่อนงานด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของสำนักงาน ป.ป.ท. View : 24 ครั้ง เปิด
100%x180 ละครป้องกันและปราบปรามการทุจริตคอร์รัปชั่นและเสริมสร้างจริยธรรมคุณธรรม เรื่อง เภ-สัตย์ View : 37 ครั้ง เปิด
100%x180 จากลูกชายคนเดียวที่เป็นความภาคภูมิใจของบ้าน !!! View : 48 ครั้ง เปิด
100%x180 เหนื่อยที่จะยอม - ต่าย อรทัย View : 60 ครั้ง เปิด
100%x180 คอรัปชั่นคอรัปชั่ว Corruption : The Creature of All Evils View : 0 ครั้ง เปิด
100%x180 โอ..คนไทยเอย - ไผ่ พงศธร View : 0 ครั้ง เปิด
100%x180 ซื่อซื่อ - PARADOX View : 0 ครั้ง เปิด
100%x180 หยุดส่งต่อการทุจริต สู่รุ่นลูกรุ่นหลาน View : 0 ครั้ง เปิด
100%x180 CPI 2019 View : 0 ครั้ง เปิด
100%x180 CPI Explain View : 0 ครั้ง เปิด
100%x180 CPI 2018 View : 0 ครั้ง เปิด
100%x180 ตัวอย่างการปฏิบัติท่าต่างๆที่ใช้ในพิธีการถวายความเคารพ View : 0 ครั้ง เปิด
100%x180 รมช.สธ. อวยพรปีใหม่ พ.ศ. 2563 View : 0 ครั้ง เปิด
100%x180 รมว.สธ. อวยพรปีใหม่ พ.ศ. 2563 View : 0 ครั้ง เปิด
100%x180 เหลียวหลัง แลหน้า ๒ ทศวรรษ สำนักงาน ป.ป.ช. ชุด โกงไม่เอา เราไม่โกง ตอน "รับเงินทอนเกินแล้วเงียบ" View : 0 ครั้ง เปิด
100%x180 ถ้าใช้รถของทางราชการในงานส่วนตัวจะผิดวินัยหรือไม่ View : 1 ครั้ง เปิด
100%x180 การมอบนโยบายและทิศทางการขับเคลื่อนพระราชบัญญัติมาตรฐานทางจริยธรรม พ.ศ. ๒๕๖๒ View : 0 ครั้ง เปิด
100%x180 ยุทธศาสตรชาติด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ View : 0 ครั้ง เปิด
100%x180 ยุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคง View : 0 ครั้ง เปิด
100%x180 ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน View : 0 ครั้ง เปิด
100%x180 ยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสริมสร้างทรัพยากรมนุษย์ View : 0 ครั้ง เปิด
100%x180 ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม View : 0 ครั้ง เปิด
100%x180 ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม View : 0 ครั้ง เปิด
100%x180 11 อันดับเพลงที่สะท้อนชีวิตราชการ View : 0 ครั้ง เปิด
100%x180 รวมพลังพรรคการเมืองประกาศจุดยืนปราบคอร์รัปชันปลุกประชาชนมีส่วนร่วม อาสาสู้โกง View : 0 ครั้ง เปิด
100%x180 จิตอาสาพับถุงยา พอเพียง View : 1 ครั้ง เปิด
100%x180 ศุกร์สนามเป้า EP.30 ประเทศไทยใสสะอาด ไทยทั้งชาติต้านทุจริต View : 0 ครั้ง เปิด
100%x180 รณรงค์พับถุงกระดาษ สำหรับใช้เป็นถุงยามอบให้โรงพยาบาล วันที่ 26 สิงหาคม 2562 ข่าวเที่ยง NBT2HD View : 0 ครั้ง เปิด
100%x180 เดินหน้า ยุทธศาสตร์ชาติ สู้โกง สกัด คอร์รัปชัน ตอบโจทย์ (12 ส.ค. 62) View : 0 ครั้ง เปิด
100%x180 การกล่าวหา ที่อยู่ในหน้าที่และอำนาจของสำนักงาน ป.ป.ช. View : 0 ครั้ง เปิด
100%x180 STRONG จิตพอเพียงต้านทุจริต View : 0 ครั้ง เปิด
100%x180 คำแนะนำในการยื่นบัญชีทรัพย์สินและหนี้สิน View : 0 ครั้ง เปิด
100%x180 ไทยเฉย View : 0 ครั้ง เปิด
100%x180 คุณธรรมคุณทำได้ View : 0 ครั้ง เปิด
100%x180 รายการ the vision นายแพทย์สุขุม กาญจนพิมาย ปลัดกระทรวงสาธารณสุข View : 0 ครั้ง เปิด
100%x180 Highlight โครงการตลาดนัดคุณธรรม (MOPH Moral Market) ปี 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 View : 0 ครั้ง เปิด
100%x180 กีฬา...สร้างวินัย View : 0 ครั้ง เปิด
100%x180 เคลียร์คัด ชัดเจน 3 ก.ค. 62 ตอน การขัดกันแห่งผลประโยชน์ถือเป็นการทุจริตคอร์รัปชันหรือไม่ View : 0 ครั้ง เปิด
100%x180 สถานการณ์คุณธรรมสังคมไทย ปี 2562 View : 0 ครั้ง เปิด
100%x180 คุณธรรม คุณทำได้ View : 0 ครั้ง เปิด
100%x180 เรี่ยไรอย่างไรให้ถูกต้อง ตามพระราชบัญญัติควบคุมการเรี่ยไร พ.ศ. 2487 View : 0 ครั้ง เปิด
100%x180 ไม่ขี้โกง คนดีที่ไทยต้องการ ตอน สนับสนุน View : 1 ครั้ง เปิด
100%x180 รายการ เคลียร์คัด ชัดเจน ตอน การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ View : 0 ครั้ง เปิด
100%x180 คนดีที่ไทยต้องการ ตอน ยกย่อง View : 1 ครั้ง เปิด
100%x180 คนดีที่ไทยต้องการ ตอน สนับสนุน View : 1 ครั้ง เปิด
100%x180 คนดีที่ไทยต้องการ ตอน โอกาส View : 1 ครั้ง เปิด
100%x180 รายการ HERO ต้านโกง ตอน สวนสร้างสุข View : 1 ครั้ง เปิด
100%x180 ผลงานรัฐบาลด้านสาธารณสุข View : 0 ครั้ง เปิด
100%x180 สปอต ไม่เพิกเฉยหากพบเห็นการทุจริต View : 0 ครั้ง เปิด
100%x180 การทุจริตคืออะไร? View : 0 ครั้ง เปิด
100%x180 ทำไมคนไทยขี้โกง View : 0 ครั้ง เปิด
100%x180 สปอต วันข้าราชการพลเรือน ตัวที่2 View : 0 ครั้ง เปิด
100%x180 สปอต วันข้าราชการพลเรือน ตัวที่1 View : 0 ครั้ง เปิด
100%x180 ไทยเฉย View : 0 ครั้ง เปิด
100%x180 สื่อวิดีทัศน์ประชาสัมพันธ์ รณรงค์ต่อต้านการทุจริต ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงพาณิชย์ View : 0 ครั้ง เปิด
100%x180 โรคปิดหูปิดตาปิดปาก View : 0 ครั้ง เปิด
100%x180 หลักสูตรต้านทุจริต...ปลุกจิตลำนึกต้านโกง View : 0 ครั้ง เปิด
100%x180 กลเกมการทุจริต เกมชีวิตที่เอาชนะได้ด้วยจิตสำนึกต้านโกง View : 7 ครั้ง เปิด
100%x180 พิพิธภัณฑ์ต้านโกง View : 1 ครั้ง เปิด
100%x180 Thailand 4.0 จุดจบคอร์รัปชั่น View : 3 ครั้ง เปิด
100%x180 ผลการดำเนินงาน ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) เดือนพฤศจิกายน 2561 View : 4 ครั้ง เปิด
100%x180 คุณว่าใครชนะ View : 7 ครั้ง เปิด
100%x180 การบ้าน View : 6 ครั้ง เปิด
100%x180 แซงคิว View : 3 ครั้ง เปิด
100%x180 กิจกรรมวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล วันที่ 7 ธันวาคม 2561 View : 5 ครั้ง เปิด
100%x180 แนวปฏิบัติสู่ MOPH code of conduct View : 41 ครั้ง เปิด
100%x180 จากยอดดอย View : 13 ครั้ง เปิด
100%x180 ข่าวโครงการตลาดนัดคุณธรรม View : 17 ครั้ง เปิด
100%x180 รายงานสถานการณ์คุณธรรมของสังคมไทย View : 11 ครั้ง เปิด
100%x180 ไม่ยอม ไม่ทน ไม่เฉย รวมพลังคนไทยไม่โกง View : 37 ครั้ง เปิด
100%x180 หัวหน้าพาโกง View : 45 ครั้ง เปิด
100%x180 ซื้อสิทธิ์ขายเสียง View : 6 ครั้ง เปิด
100%x180 บุคคลคุณธรรม View : 15 ครั้ง เปิด
100%x180 รู้ทันกันโกง ตอน ผลประโยชน์ทับซ้อน View : 102 ครั้ง เปิด
100%x180 ขอตอบด้วยการกระทำ View : 29 ครั้ง เปิด
100%x180 โครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปี 2561 View : 125 ครั้ง เปิด
100%x180 มาตรา 100 View : 137 ครั้ง เปิด
100%x180 สื่อความรู้เคลื่อนไหว ITA Info Graphics 2560 View : 247 ครั้ง เปิด
100%x180 ตอนที่ 5 พ.ร.บ.การจัดซื้อจัดจ้างฯ มิติแห่งความเชื่อมั่นและยั่งยืนของระเทศ View : 79 ครั้ง เปิด
100%x180 ตอนที่ 4 พ.ร.บ.การจัดซื้อจัดจ้างฯ มิติแห่งเทคโนโลยีและความเท่าเทียม View : 41 ครั้ง เปิด
100%x180 ตอนที่ 3 พ.ร.บ.การจัดซื้อจัดจ้างฯ มิติแห่งความคุ้มค่า View : 34 ครั้ง เปิด
100%x180 ตอนที่ 2 พ.ร.บ.การจัดซื้อจัดจ้างฯ มิติแห่งการเปิดกว้างสำหรับภาคประชาชน View : 27 ครั้ง เปิด
100%x180 มิติใหม่การจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ ตอนที่ 1 พ.ร.บ.การจัดซื้อจัดจ้างฯ มิติแห่งความโปร่งใสและการแข่งขันที่เป็นธรรม View : 56 ครั้ง เปิด
100%x180 แก้ทุจริต คิดฐานสอง View : 89 ครั้ง เปิด
100%x180 ประชาสัมพันธ์โครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสการดำเนินงานหน่วยงานภาครัฐ ปี 2560 View : 43 ครั้ง เปิด
100%x180 สำนึกไทยไม่โกง View : 17 ครั้ง เปิด
100%x180 สธ. ประกาศเจตณารมณ์ สุจริตตามรอยพ่อ ขอทำดีเพื่อแผ่นดิน View : 48 ครั้ง เปิด
100%x180 รมว. สธ. นำบุุคลากรประกาศเจตณารมณ์สุจริตตามรอยพ่อ ขอทำดีเพื่อแผ่นดิน View : 28 ครั้ง เปิด
100%x180 ประกาศเจตนารมณ์ สุจริตตามรอยพ่อ ขอทำดีเพื่อแผ่นดิน กระทรวงสาธารณสุข View : 25 ครั้ง เปิด
100%x180 ผลการตัดสินประกวดสื่อช่อสะอาด 2559 View : 25 ครั้ง เปิด
100%x180 ปราบโกงไปด้วยกัน View : 52 ครั้ง เปิด
100%x180 ทำไมนักการเมือง(บางคน)ไม่ค่อยชอบร่างรัฐธรรมนูญ View : 9 ครั้ง เปิด
100%x180 ร่างรัฐธรรมนูญดีจริงเหรอ? View : 5 ครั้ง เปิด
100%x180 ร่างรัฐธรรมนูญ View : 6 ครั้ง เปิด
100%x180 สำนึกไทยไม่โกง View : 21 ครั้ง เปิด
100%x180 สำนึกไทยไม่โกง View : 15 ครั้ง เปิด
100%x180 สำนึกไทยไม่โกง คนแบบนี้ก็มีด้วย View : 14 ครั้ง เปิด
100%x180 VDO ผลงาน 6 เดือน สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข View : 7 ครั้ง เปิด
100%x180 การสะท้อนพฤติกรรมนิสัยที่นำไปสู่การคอร์รัปชัน เรื่องจ่ายได้หมด View : 11 ครั้ง เปิด
100%x180 การคอร์รัปชันเชิงนโยบาย เรื่อง ตามนโยบายภาครัฐ View : 6 ครั้ง เปิด
100%x180 การคอร์รัปชันภาคเอกชน เรื่องแบ่งๆกันไป View : 10 ครั้ง เปิด
100%x180 การคอร์รัปชันภาครัฐ View : 16 ครั้ง เปิด
100%x180 VDO การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส กระทรวงสาธารณสุข View : 60 ครั้ง เปิด
100%x180 VDO ผลงานกระทรวงสาธารณสุข 2559 View : 17 ครั้ง เปิด
Copyright 2020. All Rights Reserved by stopcorruption.moph.go.th.