Stopcorruption

ปีงบประมาณ : 2564 / รายงานผลตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เฉพาะงบลงทุน (ค่าครุภัณฑ์ และที่ดินสิ่งก่อสร้าง)
Copyright 2023. All Rights Reserved by stopcorruption.moph.go.th.
สถิติการเข้าชมเว็บไซต์