Stopcorruption

การนำเข้าข้อมูลกิจกรรมปฏิรูปที่ 4 พัฒนาระบบราชการไทยให้โปร่งใสไร้ผลประโยชน์ เป้าหมายที่ 1 ข้อ 1.1 ให้หน่วยงานของรัฐทุกหน่วยงานประกาศตนเป็นหน่วยงานที่เจ้าหน้าที่ของรัฐทุกคนไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
Copyright 2023. All Rights Reserved by stopcorruption.moph.go.th.
สถิติการเข้าชมเว็บไซต์