Stopcorruption

พิธีประกาศเจตนารมณ์การต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข เนื่องในวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล (ประเทศไทย) ภายใต้แนวคิด "กระทรวงสาธารณสุขใสสะอาด ร่วมต้านทุจริต (MOPH Zero Tolerance)" ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
Copyright 2022. All Rights Reserved by stopcorruption.moph.go.th.
สถิติการเข้าชมเว็บไซต์