Stopcorruption

โครงสร้าง

  นายยงยศ  ธรรมวุฒิ 
  รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข
  หัวหน้ากลุ่มภารกิจด้านพัฒนาการแพทย์
  หัวหน้าศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต
  กระทรวงสาธารณสุข
  นางสาวสุชาฎา  วรินทร์เวช
  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ

  นางสาวสุชาฎา  วรินทร์เวช
  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ

   

  นางสาวชนกพร แสนสุด
  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
  นางสาวแอน อนันตรสุชาติ
  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
  นายวินัย  คณาศรี
  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
  นางสาวพรนิดา  นาคทับทิม
  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
  นางสาวทิพยวรรณ  ภูสิงห์ทอง
  นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
  นางสาวสุชาฎา  วรินทร์เวช
  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ

   

  นายพศวีร์  วัชรบุตร
  นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ

   

  นางนภเกตต์  ขันศิลา
  นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ
  นางสาวเขมรินทร์  อภิสุทธิพงษากุล
  นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ
  นางสาวกาญจนธัช  ศรพรหม
  นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ

  นางธัญญลักษณ์  ศิริชนะ
  นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ
  นางสาวศรีสุกาญจน์  บิณฑาประสิทธิ์
  นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ

   

  นางปิตินันท์  สุวรรณ
  นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
  นางสาวสุชาฎา  วรินทร์เวช
  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ
  นางสาวพนิดา  นาคทับทิม
  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
  นางสาวทิพยวรรณ ภูสิงห์ทอง
  นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
  นางสาวสุชาฎา  วรินทร์เวช
  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ
  นางสาวน้ำฝน  พยัคคานนท์ 
  นักทรัพยากรบุคคล
  นางสาวชัญญกร  ลามาลี
  นักทรัพยากรบุคคล
  นางสาวกันยา  หิรัญ
  นักวิชาการเงินและบัญชี
  นางสาววิภาวีณี  มูลป้อม
  นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
   
  นางสาวชยาภรณ์ โกสัยพัฒ
  นักวิชาการพัสดุ
  นางสาวคณิตตา  วงค์ตะวัน
  จ้างเหมาบริการจัดการงานทั่วไป
   นายธนพล วิริยะบัณฑิตกุล
   จ้างเหมาบริการงานธุรการ

   

  นางสาวกฤติยานี หวาจ้อย
  จ้างเหมาบริการงานธุรการ

  นางสาวอัญชลี ทิพรัตน์
  แม่บ้านสำนักงาน
Copyright 2020. All Rights Reserved by stopcorruption.moph.go.th.