Stopcorruption

โครงสร้าง

  นายยงยศ  ธรรมวุฒิ 
  รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข
  หัวหน้ากลุ่มภารกิจด้านพัฒนาการแพทย์
  หัวหน้าศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต
  กระทรวงสาธารณสุข
  นางสาวสุชาฎา  วรินทร์เวช
  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ

   

   

  นางสาวสุชาฎา  วรินทร์เวช
  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ

   

  นางสาวพลอยนลิน  ค่ำคูณ
  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
  นางสาวชนกพร แสนสุด
  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
  นางสาวแอน อนันตรสุชาติ
  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
  นายวินัย  คณาศรี
  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
  นางสาวพรนิดา  นาคทับทิม
  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
  นางสาวทิพยวรรณ  ภูสิงห์ทอง
  นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
  นางสาวสุชาฎา  วรินทร์เวช
  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ

   

  นายพศวีร์  วัชรบุตร
  นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ

   

  นายรณรงค์  หาญศึก
  นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ
  นางนภเกตต์  ขันศิลา
  นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ
  นางสาวเขมรินทร์  อภิสุทธิพงษากุล
  นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ
  นางสาวกาญจนธัช  ศรพรหม
  นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ
  นางสุกัญญา  รอบจังหวัด
  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ

   

   

   

   

   

  นางธัญญลักษณ์  ศิริชนะ
  นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ
  นางวรรษชล  อนันธวัช
  นักทรัพยากรบุคคลชำนาญกการ
  นางสาวศรีสุกาญจน์  บิณฑาประสิทธิ์
  นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ

   

  นางสาวกันยา  หิรัญ
  นักวิชาการเงินและบัญชี
   
  นางสาวหัทยา ตระกูลมัยผล
  นักทรัพยากรบุคคล
  นางสาวคณิตตา วงค์ตะวัน
  จ้างเหมาบริการงานจัดการงานทั่วไป
   
  นางสาวสุชาฎา  วรินทร์เวช
  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ
  นางสาวพนิดา  นาคทับทิม
  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
  นางสาวทิพยวรรณ ภูสิงห์ทอง
  นัก วิเคราะห์นโยบายและแผน
     
   
  นางสาวสุชาฎา  วรินทร์เวช
  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ
  นางสาวน้ำฝน  พยัคคานนท์ 
  นักทรัพยากรบุคคล

   

  นางสาววิภาวีณี  มูลป้อม
  นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
   นายธนพล วิริยะบัณฑิตกุล
   จ้างเหมาบริการงานธุรการ

   

  นางสาวกฤติยานี หวาจ้อย
  จ้างเหมาบริการงานธุรการ

   

  นางสาวอัญชลี ทิพรัตน์
  แม่บ้านสำนักงาน