Stopcorruption

ตราสัญลักษณ์

     

    ธงชาติไทย  หมายถึง   ความจงรักภักดีต่อชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์
    มือ  หมายถึง   บุคลากรกระทรวงสาธารณสุข ไม่กระทำการใดๆ ที่เป็นการทุจริตต่อหน้าที่ราชการ
          ต่อตนเอง และต่อผู้อื่น
    พื้นสีขาว  หมายถึง   กระทรวงสาธารณสุขเป็นองค์กรที่ใสสะอาด บริหารจัดการอย่างมีธรรมาภิบาล