Stopcorruption

ตราสัญลักษณ์

   

  ธงชาติไทย  หมายถึง   ความจงรักภักดีต่อชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์
  มือ  หมายถึง   บุคลากรกระทรวงสาธารณสุข ไม่กระทำการใดๆ ที่เป็นการทุจริตต่อหน้าที่ราชการ
        ต่อตนเอง และต่อผู้อื่น
  พื้นสีขาว  หมายถึง   กระทรวงสาธารณสุขเป็นองค์กรที่ใสสะอาด บริหารจัดการอย่างมีธรรมาภิบาล


    

    

    

Copyright 2023. All Rights Reserved by stopcorruption.moph.go.th.
สถิติการเข้าชมเว็บไซต์