Stopcorruption

แนวปฏิบัติการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจในการปฏิบัติหน้าที่ของบุคลากร สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ราชการบริหารส่วนกลาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
Copyright 2023. All Rights Reserved by stopcorruption.moph.go.th.
สถิติการเข้าชมเว็บไซต์