Stopcorruption

ประกาศเจตนารมณ์นโยบายไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (ลงนามโดยปลัดกระทรวงสาธารณสุข)
Copyright 2023. All Rights Reserved by stopcorruption.moph.go.th.
สถิติการเข้าชมเว็บไซต์