Stopcorruption

แนวทางปฏิบัติการให้หรือรับของขวัญหรือประโยชน์อื่นใดของเจ้าหน้าที่ของรัฐทุกตำแหน่งและทุกระดับของกระทรวงสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
Copyright 2024. All Rights Reserved by stopcorruption.moph.go.th.
สถิติการเข้าชมเว็บไซต์