Stopcorruption

สื่อประชาสัมพันธ์ (Infographic) ประกาศเจตนารมณ์การต่อต้านการทุจริตฯ และประกาศเจตนารมณ์นโยบายไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
Copyright 2023. All Rights Reserved by stopcorruption.moph.go.th.
สถิติการเข้าชมเว็บไซต์