ปี พ.ศ. 2561

การประเมิน ITA ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 เฉพาะหน่วยงานระดับกรมและหน่วยงานในกำกับ

yes คู่มือการประเมิน ITA ปี 2561

yes แบบสำรวจหลักฐานเชิงประจักษ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

smiley แบบสำรวจหลักฐานเชิงประจักษ์ Evidence – Based Integrity and Transparency Assessment : EBIT ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

smiley แบบสำรวจความคิดเห็นผู้มีส่วนได้ส่วเสียภายนอก External Integrity and  Transparency Assessment : EIT ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

smiley แบบสำรวจความคิดเห็นผู้มีส่วนได้ส่วเสียภายใน Internal Integrity and  Transparency Assessment : IIT ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

 

 

การประเมิน ITA ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 เฉพาะหน่วยงานระดับจังหวัด ประกอบด้วย สสจ. รพศ. รพท. สสอ. และรพช.

yes ผู้ตรวจประเมินหลักฐานตามแบบสำรวจใช้หลักฐานเชิงประจักษ์ระดับเขตสุขภาพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
smiley คำสั่งแต่งตั้งผู้ตรวจประเมินแบบสำรวจใช้หลักฐานเชิงประจักษ์ ระดับเขตสุขภาพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

smiley บบส่งรายชื่อผู้ทำหน้าที่ตรวจราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ตัวชี้วัดที่ 60

smiley ปฏิทินการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข (ราชการส่วนภูมิภาค) (Integrity and Transparency Assessment–ITA)ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

 

yes KPI Template (KPI 60)
smiley ร้อยละของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขผ่านเกณฑ์การประเมิน ITA 

 

yes แบบสำรวจ EBIT
smiley แบบสำรวจหลักฐานเชิงประจักษ์ Evidence – Based Integrity and Transparency Assessment : EBIT 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

 

yes โครงการอบรมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขส่วนภูมิภาค ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
smiley ครั้งที่ 1 เขตสุขภาพที่ 3,4,6   ระหว่างวันที่ 30-31 ตุลาคม 2560
► หนังสือเชิญอบรม

smiley ครั้งที่ 2 เขตสุขภาพที่ 5,11,12   ระหว่างวันที่ 6-7 พฤศจิกายน 2560
► หนังสือเชิญอบรม

smiley ครั้งที่ 3 เขตสุขภาพที่ 7,8,9,10   ระหว่างวันที่ 9-10 พฤศจิกายน 2560
► หนังสือเชิญอบรม

smiley ครั้งที่ 4 เขตสุขภาพที่ 1,2   ระหว่างวันที่ 13-14 พฤศจิกายน 2560
► หนังสือเชิญอบรม

smiley เอกสารประกอบการอบรม

enlightened power point

enlightened คู่มือแนวทางการตอบแบบสำรวจใช้หลักฐานเชิงประจักษ์ ปี 2561

enlightenedแบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน (แบบ สขร. 1)

 

yes โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพผู้ตรวจประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานระดับเขตสุขภาพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ระหว่างวันที่ 27-28 พฤศจิกายน 2560

smiley หนังสือเชิญอบรม

 

yes แบบสรุปรายงานความก้าวหน้าและผลการดำเนินงานของแผนงาน/โครงการ ตามกิจกรรมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

 

yes  ตารางคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (แบบ Evidence-Based Integrity & Transparency Assessment : EBIT) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ตัวชี้วัดที่ 60 ร้อยละของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขที่ผ่านเกณฑ์การประเมิน ITA 

smiley ตารางคะแนน EB 4-6 ไตรมาส 1
smiley ตารางคะแนน EB 1-11 ไตรมาส 2-4

 

 

 
 
 

 

 

 

แผนที่

Poll

Facebook