การส่งเสริมคุณธรรมกระทรวงสาธารณสุขตามแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมกระทรวงสาธารณสุข ฉบับที่ 1 (พ.ศ. 2560-2564)

 

yes แผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ฉบับที่ 1 (พ.ศ. 2559-2564) ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม 2559

yes ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ พ.ศ. 2550 ประกาศ ณ วันที่ 13 กรกฎาคม พ.ศ. 2550

yes แผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมกระทรวงสาธารณสุข ฉบับที่ 1 (พ.ศ. 2560-2564) 

yes คู่มือการขับคลื่อนแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรม กระทรวงสาธารณสุข ฉบับที่ 1 (พ.ศ. 2560-2564)

yes คำสั่งกระทรวงสาธารณสุข ที่ 888/2560 ลงวันที่ 23 มิถุนายน 2560 เรื่อง แต่งตั้งคณะอนุกรรมการส่งเสริมคุณธรรมกระทรวงสาธารณสุขตามแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรม กระทรวงสาธารณสุข ฉบับที่ 1 (พ.ศ. 2560-2564) 

yes แบบฟอร์ม
แบบฟอร์มที่ 1

แบบฟอร์มที่ 2
แบบฟอร์มที่ 3
แบบฟอร์มที่ 4
แบบฟอร์มที่ 5
แบบฟอร์มที่ 6

 yes เกณฑ์การประเมินระดับความสำเร็จในการดำเนินการเป็นหน่วยงานคุณธรรม

yes สรุปผลการขับเคลื่อนแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรม กระทรวงสาธารณสุข ฉบับที่ 1 (พ.ศ. 2560-2564) ภายใต้แผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ฉบับที่ 1 (พ.ศ. 2559-2564) รอบ 9 เดือน

 

 

 

 

 

 

 


        

 

 

 

 

 


 

 
 

 

แผนที่

Poll

Facebook