การส่งเสริมคุณธรรมกระทรวงสาธารณสุขตามแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมกระทรวงสาธารณสุข ฉบับที่ 1 (พ.ศ. 2560-2564)

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

yes แผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ฉบับที่ 1 (พ.ศ. 2559-2564) ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม 2559

yes ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ พ.ศ. 2550 ประกาศ ณ วันที่ 13 กรกฎาคม พ.ศ. 2550

yes แผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรม กระทรวงสาธารณสุข ฉบับที่ 1 (พ.ศ. 2560-2564) 

yes คู่มือการขับคลื่อนแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรม กระทรวงสาธารณสุข ฉบับที่ 1 (พ.ศ. 2560-2564)

yes คำสั่งกระทรวงสาธารณสุข ที่ 888/2560 ลงวันที่ 23 มิถุนายน 2560 เรื่อง แต่งตั้งคณะอนุกรรมการส่งเสริมคุณธรรมกระทรวงสาธารณสุขตามแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรม กระทรวงสาธารณสุข ฉบับที่ 1 (พ.ศ. 2560-2564) 

yes คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานจัดทำและขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรม
 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
► กรมควบคุมโรค
► กรมอนามัย
► กรมการแพทย์
► กรมุสุขภาพจิต
► สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา
► กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
► กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ
 กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก


 yes เกณฑ์การประเมินระดับความสำเร็จในการดำเนินการเป็นหน่วยงานคุณธรรม

yes สรุปผลการขับเคลื่อนแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรม กระทรวงสาธารณสุข ฉบับที่ 1 (พ.ศ. 2560-2564) ภายใต้แผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ฉบับที่ 1 (พ.ศ. 2559-2564) รอบ 9 เดือน

yes สรุปผลการขับเคลื่อนแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรม กระทรวงสาธารณสุข ฉบับที่ 1 (พ.ศ. 2560-2564) ภายใต้แผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ฉบับที่ 1 (พ.ส. 2560-2564) รอบ 12 เดือน

 

 

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

 แผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรม กระทรวงสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

smiley การขับเคลื่อนระดับกรมวิชาการ
enlightened คู่มือการขับเคลื่อนแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรม กระทรวงสาธารณสุข ฉบับที่ 1 (พ.ศ. 2560-2564) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
แบบฟอร์มที่ 1
แบบฟอร์มที่ 2
แบบฟอร์มที่ 3
แบบฟอร์มที่ 4

 

smiley การขับเคลื่อนระดับสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข (ส่วนกลาง)

enlightened คู่มือการขับเคลื่อนแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรม กระทรวงสาธารณสุข ฉบับที่ 1 (พ.ศ. 2560-2564) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561  สำหรับสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
► แบบฟอร์มที่ 1
► แบบฟอร์มที่ 2
► บบฟอร์มที่ 3

 

smileyข้อมูลประกอบการขับเคลื่อนแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรม กระทรวงสาธารณสุข ฉบับที่ 1 (พ.ศ. 2560-2564) 

4 คุณธรรมนำไทย

► ข้อบังคับสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยจรรยาข้าราชการสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. 2560

นวทางปฏิบัติตามจรรยาบรรณ กระทรวงสาธารณสุข

ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน

เพลง 4 คุณธรรมนำไทย

► กลอนข้อบังคับสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยจรรยาข้าราชการสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. 2560

 

 
 

 

 


        

 

 

 

 

 


 

 
 

 

แผนที่

Poll

Facebook