คนซื่อสัตย์ ปี 2560

เชิญชวนเสนอผลงานข้าราชการ เจ้าหน้าที่ของรัฐในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข เพื่อคัดเลือกยกย่องให้เป็นผู้ประพฤติตนชอบ
ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ประจำปี 2560

 

yes ระดับกรม
หนังสือนำส่ง

► แบบฟอร์มที่ 1
► แบบฟอร์มที่ 2


yes หน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขส่วนกลาง

หนังสือนำส่ง
► แบบฟอร์มที่ 1
► แบบฟอร์มที่ 2


yes เขตสุขภาพ
หนังสือนำส่ง
► แบบฟอร์มที่ 1
► แบบฟอร์มที่ 2

 

แผนที่

Poll

Facebook