คะแนน ITA ปี 2560

คะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ไตรมาสที่ 1 (วัดระดับความสำเร็จ) ตามตัวชี้วัดที่ 79 ร้อยละของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขผ่านเกณฑ์การประเมิน ITA

smiley ระดับกรมวิชาการ

indecision หน่วยงานภายใต้กำกับฯ องค์การมหาชน รัฐวิสาหกิจ

smiley ระดับจังหวัด

 

คะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ไตรมาสที่ 2 ตามตัวชี้วัดที่ 79 ร้อยละของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขผ่านเกณฑ์การประเมิน ITA

smiley ระดับกรมวิชาการ

smiley หน่วยงานภายใต้กำกับฯ องค์การมหาชน รัฐวิสาหกิจ

smiley ระดับจังหวัด

 

คะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ไตรมาสที่ 3 ตามตัวชี้วัดที่ 79 ร้อยละของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขผ่านเกณฑ์การประเมิน ITA

smiley ระดับกรมวิชาการ
smiley หน่วยงานภายใต้กำกับฯ องค์การมหาชน รัฐวิสาหกิจ
smiley ระดับจังหวัด

 

คะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ไตรมาสที่ 4 ตามตัวชี้วัดที่ 79 ร้อยละของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขผ่านเกณฑ์การประเมิน ITA

smiley ระดับกรมวิชาการ
smiley หน่วยงานภายใต้กำกับฯ องค์การมหาชน รัฐวิสาหกิจ
smiley ระดับจังหวัด

 

 

ผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการของผู้บริหารกระทรวงสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

smiley รอบ 3 เดือน

smiley รอบ 6 เดือน

smiley รอบ 9 เดือน

smiley รอบ 12 เดือน

แผนที่

Poll

Facebook