คะแนน ITA ปี 2559

 

heartคะแนน ITA ระดับกรม 

heartคะแนน ITA ระดับจังหวัด

heart คะแนน ITA ระดับหน่วยงานของรัฐภายใต้กำกับรัฐมนตรีว่าการกระทรวง รัฐวิสาหกิจ และองค์การมหาชน

คะแนน ITA ปี 2559 โดยสำนักงาน ป.ป.ท.

            หนังสือกราบเรียนนายกรัฐมนตรี ITA ปี 59 

           yes กรม

          yes จังหวัด

          yes องค์การมหาชน

 

smiley รายงานผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
ของสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

 

smiley เกียรติบัตรชมเชยหน่ว​ยงานภาครัฐที่ได้รับผ​ลการประเมินคุณธรรมแล​ะความโปร่งใสการดำเนิ​นงานของหน่วยงานภาครั​ฐ (Integrity and Transparency Assessment - ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ระดับสูงมาก 

 

แผนที่

Poll

Facebook