ปี 2560

yes  แผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบ และส่งเสริมจริยธรรม ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

yes แผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบ และส่งเสริมจริยธรรม ประจำปีงบประมาณ
พ.ศ. 2560 ระดับกรม

yes แผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบ และส่งเสริมจริยธรรม ประจำปีงบประมาณ
พ.ศ. 2560
ระดับจังหวัด

 

 

yes ตัวอย่างแบบสรุปรายงานความก้าวหน้าและผลการดำเนินงานของแผนงาน/โครงการ ตามแผนยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามทุจริต ระยะที่ 2 (พ.ศ.2556-2560)

1. กรมวิชาการ

2. หน่วยงานในกำกับ

3. จังหวัด/เขตสุขภาพ

แผนที่

Poll

Facebook