Web Link

สปอตรณรงค์ต่อต้านการทุจริต

VDO การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส กระทรวงสาธารณสุข

enlightenedสำนึกไทยไม่โกง

1. สำนึกไทยไม่โกง "คนแบบนี้ก็มีด้วย"

2. สำนึกไทยไม่โกง "HK Trip 60"

3. สำนึกไทยไม่โกง "Social Share 60"

 

enlightenedภาพยนต์โฆษณาความยาว 15 วินาที จำนวน 4 เรื่อง

ชุดที่ 1 หัวข้อการคอร์รัปชันภาครัฐ

ชุดที่ 2 หัวข้อการคอร์รัปชันภาคเอกชน เรื่องแบ่งๆกันไป

ชุดที่ 3 หัวข้อการคอร์รัปชันเชิงนโยบาย เรื่อง ตามนโยบายภาครัฐ

ชุดที่ 4 หัวข้อการสะท้อนพฤติกรรมนิสัยที่นำไปสู่การยอมรับคอร์รัปชัน เรื่องจ่ายได้หมด

VDO ผลงานกระทรวงสาธารณสุข  2559

VDO ผลงาน 6 เดือน สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

 

enlightenedเกร็ดความรู้เกี่ยวกับร่างรัฐธรรมนูญ

ร่างรัฐธรรมนูญ

ร่างรัฐธรรมนูญครั้งนี้ ดีจริงเหรอ?

ทำไมนักการเมือง (บางคน) ไม่ค่อยชอบร่างรัฐนูญในครั้งนี้

ปราบโกงไปด้วยกัน

แผนที่

Poll

Facebook