Web Link

ปี 2559

yesกฏหมายที่เกี่ยวข้อง

surpriseกฎหมายเกี่ยวกับการเรี่ยไร

1. ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการเรี่ยไรของหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2544 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2549

2. ประกาศคณะกรรมการควบคุมการเรี่ยไรของหน่วยงานของรัฐ ฉบับที่ 2 (วันที่ 30 เม.ย. 2556)

3. ประกาศคณะกรรมการควบคุมการเรี่ยไรของหน่วยงานของรัฐ (วันที่ 4 ส.ค. 2558)

surprise กฎหมายเกี่ยวกับการให้หรือรับของขวัญหรือประโยชน์อื่นใด

►ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการให้หรือรับของขวัญของเจ้าหน้าที่ของรัฐ พ.ศ. 2544

 

yesการดำเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 รอบ 6 เดือน

รายงานผลการส่งเสริมการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน : กรณีการเรี่ยไรและกรณีการให้หรือรับของขวัญหรือประโยชน์อื่นใด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 (รอบ 6 เดือน) (ส่วนภูมิภาค)

►รายงานผลการส่งเสริมการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน : กรณีการเรี่ยไรและกรณีการให้หรือรับของขวัญหรือประโยชน์อื่นใด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 (รอบ 6 เดือน) (ส่วนกลาง)

►แบบรายงานการเรี่ยไรและการให้หรือรับของขวัญหรือประโยชน์อื่นใด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 (รอบ 6 เดือน)

mail รายงานผลการส่งเสริมการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน : กรณีการเรี่ยไรและกรณีการให้หรือรับของขวัญหรือประโยชน์อื่นใด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 (รอบ 6 เดือน)

 

yes การดำเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 รอบ 12 เดือน

► แบบฟอร์มรายงานการเรี่ยไรและการให้หรือรับของขวัญหรือประโยชน์อื่นใด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 (รอบ 12 เดือน)

► หนังสือนำส่งหน่วยงานต่างๆ

mail รายงานผลการส่งเสริมการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน : กรณีการเรี่ยไรและกรณีการให้หรือรับของขวัญหรือประโยชน์อื่นใด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 (รอบ 12 เดือน)

 

แผนที่

Poll

Facebook