แผนงบประมาณในลักษณะบูรณาการและรายงานผล

แผนงานงบประมาณในลักษณะบูรณาการ

 

yes แผนปฏิบัติการแผนงานบูรณาการการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ  กระทรวงสาธารณสุข
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

 

 

รายงานประจำปีแผนบูรณาการการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ กระทรวงสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

 

yes แบบฟอร์มรายงานของกรมวิชาการ

smiley ส่วนที่ 1 กรม รายงานการใช้งบประมาณ

smiley ส่วนที่ 2 สำหรับกรม รายงาน ศปท. สธ.

 

 

แผนที่

Poll

Facebook