ศอตช.

 

 

สรุปข้อมูลเรื่องกล่าวหาร้องเรียนเจ้าหน้าที่ของรัฐ
ตามมติคณะกรรมการอำนวยการต่อต้านการทุจริตแห่งชาติ ศอตช. เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2558
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ไตรมาสที่ 1 (1 ตุลาคม-31 ธันวาคม 2558)

 

สรุปข้อมูลเรื่องกล่าวหาร้องเรียนเจ้าหน้าที่ของรัฐ
ตามมติคณะกรรมการอำนวยการต่อต้านการทุจริตแห่งชาติ ศอตช. เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2558
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ไตรมาสที่ 2 (1 มกราคม-31 มีนาคม 2559)

 

สรุปข้อมูลเรื่องกล่าวหาร้องเรียนเจ้าหน้าที่ของรัฐ
ตามมติคณะกรรมการอำนวยการต่อต้านการทุจริตแห่งชาติ ศอตช. เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2558
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ไตรมาสที่ 3 (1 เมษายน-30 มิถุนายน 2559)

 

 

สรุปข้อมูลเรื่องกล่าวหาร้องเรียนเจ้าหน้าที่ของรัฐ
ตามมติคณะกรรมการอำนวยการต่อต้านการทุจริตแห่งชาติ ศอตช. เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2558
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ไตรมาสที่ 4 (1 กรกฎาคม-30 กันยายน 2559)

 

 

แผนที่

Poll

Facebook