Web Link

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

กฎหมายว่าด้วยแผนและขั้นตอนการดำเนินการปฏิรูปประเทศ

yes พระราชบัญญัติแผนและขั้นตอนการดำเนินการปฏิรูปประเทศ พ.ศ. 2560

 

ประกาศแผนการปฏิรูปประเทศ ด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ

yes ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง การประกาศแผนการปฏิรูปประเทศ ลงวันที่ 6 เมษายน พ.ศ. 2561

yes ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง การประกาศแผนการปฏิรูปประเทศ ด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ลงวันที่ 6 เมษายน พ.ศ. 2561

 

มาตรการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในระบบราชการ
yes แจ้งเวียนมาตรการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในระบบราชการ

 

มาตรการแก้ปัญหาเจ้าหน้าที่ของรัฐที่อยู่ระหว่างการถูกตรวจสอบ และการกำหนดกรอบอัตรากำลังชั่วคราว

yes คำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 16/2558 ลงวันที่ 15 พฤษภาคม พ.ศ. 2558 เรื่อง มาตรการแก้ปัญหาเจ้าหน้าที่ของรัฐที่อยู่ระหว่างการถูกตรวจสอบ และการกำหนดกรอบอัตรากำลังชั่วคราว

yes คำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 68/2559 ลงวันที่ 16 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559 เรื่อง มาตรการแก้ปัญหาเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานอื่นของรัฐ และการกำหนดกรอบอัตรากำลังชั่วคราว

 

แผนที่

Poll

Facebook