Web Link

การรายงานผลการติดตามการปฏิบัติตามแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน รอบ 6 เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

การรายงานผลการติดตามการปฏิบัติตามแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

smiley การรายงานผลการติดตามการปฏิบัติตามแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน รอบ 6 เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

smiley การรายงานการประเมินคุณภาพการปฏิบัติงานและประสิทธิผลของการควบคุมภายใน รอบ 12 เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561   

 

คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดวางระบบการควบคุมภายใน และคณะกรรมการติดตามและประเมินผลระบบการควบคุมภายใน (ระดับส่วนงานย่อย) ของศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข

smiley คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดวางระบบการควบคุมภายใน และคณะกรรมการติดตามและประเมินผลระบบการควบคุมภายใน (ระดับส่วนงานย่อย) ของศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข

 

แผนที่

Poll

Facebook