ผลการประเมินผลการปฏิบัติราชการ

ข้าราชการ

yes รอบการประเมินครั้งที่  1  ระหว่างวันที่  1  ตุลาคม  2560  ถึงวันที่  31  มีนาคม 2561

yes สรุปผลการประเมินภาพรวมในรอบการประเมินครั้งที่ 1

laugh นางสาวสุชาฎา  วรินทร์เวช     นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

laugh นายพศวีร์  วัชรบุตร                นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ

laugh นางสาวพลอยนลิน  ค่ำคูณ     นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ

 

 

พนักงานราชการ

yes รอบการประเมินครั้งที่  1  ระหว่างวันที่  1  ตุลาคม  2560  ถึงวันที่  31  มีนาคม 2561

yes สรุปผลการประเมินภาพรวมในรอบการประเมินครั้งที่ 1

laugh นายสัญทนา  นาท่ม              นักทรัพยากรบุคคล

laugh นางสาวนิตยา  เหล่าชา        นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

laugh นายรณชัย  ธูปทอง             นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

 

แผนที่

Poll

Facebook