Web Link

การประเมินผลการปฏิบัติราชการ

รอบการประเมินครั้งที่ 1 ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2560 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2561

ข้าราชการ

yes สรุปผลการประเมินภาพรวมในรอบการประเมินครั้งที่ 1

laugh นางสาวสุชาฎา  วรินทร์เวช     นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

laugh นายพศวีร์  วัชรบุตร                นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ

laugh นางสาวพลอยนลิน  ค่ำคูณ     นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ

yes ประกาศศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข เรื่อง รายชื่อข้าราชการพลเรือนสามัญผู้มีผลการปฏิบัติราชการอยู่ในระดับดีเด่นและดีมาก รอบการประเมินที่ 1/2561 (1 ตุลาคม 2560-31 มีนาคม 2561) ลงวันที่ 27 เมษายน พ.ศ. 2561

พนักงานราชการ

yes สรุปผลการประเมินภาพรวมในรอบการประเมินครั้งที่ 1

laugh นายสัญทนา  นาท่ม              นักทรัพยากรบุคคล

laugh นางสาวนิตยา  เหล่าชา        นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

laugh นายรณชัย  ธูปทอง             นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

 

รอบการประเมินครั้งที่ 2 ระหว่างวันที่ 1 เมษายน 2561 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2561

yes หนังสือกองบริหารทรัพยากรบุคคล ด่วนที่สุด ที่ สธ 0208.11/ว 571 ลงวันที่ 2 สิงหาคม 2561 เรื่อง การเลื่อนเงินเดือนข้าราชการและการให้ข้าราชการได้รับเงินเดือนสูงกว่าขั้นสูงของตำแหน่งที่ได้รับแต่งตั้ง กับการให้ค่าตอบแทนพิเศษ การเลื่อนค่าตอบแทนประจำปีพนักงานราชการ และการเลื่อนขั้นค่าจ้าง การให้ลูกจ้างประจำได้รับอัตราค่าจ้างสูงกว่าอัตราค่าจ้างขั้นสูงของตำแหน่งที่ได้รับแต่งตั้ง กับการให้ค่าตอบแทนพิเศษลูกจ้างประจำ ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2561

แผนที่

Poll

Facebook