Web Link

มาตรการป้องกันการทุจริตในกระบวนการเบิกจ่ายยาตามสิทธิสวัสดิการรักษาพยาบาลข้าราชการ

 

 

สำนักงาน ป.ป.ช. 
 yes คู่มือแนวทางการกำหนดมาตรการควบคุมภายในที่เหมาะสม
yes คู่มือความรู้ความเข้าใจในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต เล่มที่ 1
yes คู่มือความรู้ความเข้าใจในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต เล่มที่ 2

 

บริษัทยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา
yes การแก้ไขเกณฑ์จริยธรรมของสมาคมผู้วิจัยและผลิตเภสัชภัณฑ์ (PReMA)
yes โยบายการจ่ายเงินบริจาคให้สถานพยาบาลของรัฐ (BIOVALYS)
 

 
 

 

 

 

 

แผนที่

Poll

Facebook