Web Link

มาตรการป้องกันการทุจริตในกระบวนการเบิกจ่ายยาตามสิทธิสวัสดิการรักษาพยาบาลข้าราชการ

 

สำนักงาน ป.ป.ช. 
yes คู่มือแนวทางการกำหนดมาตรการควบคุมภายในที่เหมาะสม
yes คู่มือความรู้ความเข้าใจในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต เล่มที่ 1
yes คู่มือความรู้ความเข้าใจในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต เล่มที่ 2

 

บริษัทยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา
yes การแก้ไขเกณฑ์จริยธรรมของสมาคมผู้วิจัยและผลิตเภสัชภัณฑ์ (PReMA)
yes โยบายการจ่ายเงินบริจาคให้สถานพยาบาลของรัฐ (BIOVALYS)

yes สมาคมไทยอุตสาหกรรมผลิตยาแผนปัจจุบัน (Thai Pharmaceutical Manufacturers Association : TPMA)

หนังสือถึงนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดทุกจังหวัด / ผู้อำนวยการโรงพยาบาลศูนย์ / ผู้อำนวยการโรงพยาบาลทั่วไป / ผู้อำนวยการสำนักงานเขตสุขภาพที่ 1-12 เรื่อง การไม่จ่ายเงินเข้ากองทุนทุกประเภทในลักษณะผลประโยชน์ต่างตอบแทนจากการซื้อยาและเวชภัณฑ์ของสมาคมไทยอุตสาหกรรมผลิตยาแผนปัจจุบัน (TPMA)

หนังสือถึงประธานชมรมผู้อำนวยการโรงพยาบาลชุมชน เรื่อง การไม่จ่ายเงินเข้ากองทุนทุกประเภทในลักษณะผลประโยชน์ต่างตอบแทนจากการซื้อยาและเวชภัณฑ์ของสมาคมไทยอุตสาหกรรมผลิตยาแผนปัจจุบัน (TPMA)

เกณฑ์จริยธรรมในการส่งเสริมการขายยา ของสมาคมไทยอุตสาหกรรมผลิตยาแผนปัจจุบัน (TPMA)

yes  หนังสือ การจัดการความรู้: สู่โรงพยาบาลส่งเสริมการใช้ยาอย่างสมเหตุผล

แผนที่

Poll

Facebook