การกำกับการใช้จ่ายงบประมาณของศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

รายงานผลโครงการตามแผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบและส่งเสริมจริยธรรม
ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

laugh ระจำเดือนตุลาคม 2560

laugh ประจำเดือนพฤศจิกายน 2560

laugh ประจำเดือนธันวาคม 2560

laugh ประจำเดือนมกราคม 2561

 

 

รายงานผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม ภายใต้แผนงานบูรณาการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (เริ่มรายงานในระบบเดือนมกราคม 2561) 

smiley ประจำเดือนมกราคม 2561

 

แผนที่

Poll

Facebook