Web Link

รายงานผลโครงการตามแผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบและส่งเสริมจริยธรรม ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561รายงานผลโครงการตามแผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบและส่งเสริมจริยธรรม
ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

laugh ระจำเดือนตุลาคม 2560
laugh ประจำเดือนพฤศจิกายน 2560
laugh ประจำเดือนธันวาคม 2560
laugh ประจำเดือนมกราคม 2561
laugh ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2561
laugh ประจำเดือนมีนาคม 2561
laugh ประจำเดือนเมษายน 2561
laugh ประจำเดือนพฤษภาคม 2561

laugh ประจำเดือนมิถุนายน 2561

laugh ประจำเดือนกรกฎาคม 2561

 

รายงานผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม ภายใต้แผนงานบูรณาการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (เริ่มรายงานในระบบเดือนมกราคม 2561) 

laugh ประจำเดือนมกราคม 2561
laugh ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2561
laugh ประจำเดือนมีนาคม 2561
laugh ประจำเดือนเมษายน 2561
laugh ประจำเดือนพฤษภาคม 2561

 

 

 

รายงานสถานะการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2561 ส่วนกลาง

laugh ประจำเดือนตุลาคม 2560
laugh ประจำเดือนพฤศจิกายน 2560
laugh ประจำเดือนธันวาคม 2560
laugh ประจำเดือนมกราคม 2561
laugh ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2561
laugh ประจำเดือนมีนาคม 2561
laugh ประจำเดือนเมษายน 2561

laugh ประจำเดือนพฤษภาคม 2561

laugh ประจำเดือนมิถุนายน 2561
 

 

แผนที่

Poll

Facebook