การกำกับการใช้จ่ายงบประมาณของศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

รายงานผลโครงการตามแผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบและส่งเสริมจริยธรรม
ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

laugh ระจำเดือนตุลาคม 2560

laugh ประจำเดือนพฤศจิกายน 2560

laugh ประจำเดือนธันวาคม 2560

laugh ประจำเดือนมกราคม 2561

laugh ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2561

laugh ประจำเดือนมีนาคม 2561

 

 

รายงานผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม ภายใต้แผนงานบูรณาการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (เริ่มรายงานในระบบเดือนมกราคม 2561) 

laugh ประจำเดือนมกราคม 2561

laugh ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2561

laugh ประจำเดือนมีนาคม 2561

 

 

 

รายงานสถานะการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2561 ส่วนกลาง

laugh ประจำเดือนตุลาคม 2560

laugh ประจำเดือนพฤศจิกายน 2560

laugh ประจำเดือนธันวาคม 2560

laugh ประจำเดือนมกราคม 2561

laugh ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2561

แผนที่

Poll

Facebook