รายงานความคืบหน้าผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาลและข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีนโยบายด้านที่ 10 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

รายงานความคืบหน้าผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาลและข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีนโยบายด้านที่ 10 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

yes ประจำเดือนตุลาคม 2560

yes ประจำเดือนพฤศจิกายน 2560

yes ประจำเดือนธันวาคม 2560

yes  ประจำเดือนมกราคม 2561

yes ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2561

yes ประจำเดือนมีนาคม 2561
 

แผนที่

Poll

Facebook