คะแนน ITA ปี 2561

การประเมิน ITA ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 เฉพาะหน่วยงานระดับจังหวัด ประกอบด้วย สสจ. รพศ. รพท. สสอ. และรพช.

ตัวชี้วัดที่ 60 ร้อยละของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขผ่านเกณฑ์การประเมิน ITA (ร้อยละ 90)

yes ไตรมาสที่ 1

yes ไตรมาสที่ 2

 

 

 

แผนที่

Poll

Facebook