VDO ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข

 
100%x180 โครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปี 2561 View : 39 ครั้ง เปิด
100%x180 มาตรา 100 View : 109 ครั้ง เปิด
100%x180 สื่อความรู้เคลื่อนไหว ITA Info Graphics 2560 View : 217 ครั้ง เปิด
100%x180 ตอนที่ 5 พ.ร.บ.การจัดซื้อจัดจ้างฯ มิติแห่งความเชื่อมั่นและยั่งยืนของระเทศ View : 68 ครั้ง เปิด
100%x180 ตอนที่ 4 พ.ร.บ.การจัดซื้อจัดจ้างฯ มิติแห่งเทคโนโลยีและความเท่าเทียม View : 34 ครั้ง เปิด
100%x180 ตอนที่ 3 พ.ร.บ.การจัดซื้อจัดจ้างฯ มิติแห่งความคุ้มค่า View : 31 ครั้ง เปิด
100%x180 ตอนที่ 2 พ.ร.บ.การจัดซื้อจัดจ้างฯ มิติแห่งการเปิดกว้างสำหรับภาคประชาชน View : 25 ครั้ง เปิด
100%x180 มิติใหม่การจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ ตอนที่ 1 พ.ร.บ.การจัดซื้อจัดจ้างฯ มิติแห่งความโปร่งใสและการแข่งขันที่เป็นธรรม View : 54 ครั้ง เปิด
100%x180 แก้ทุจริต คิดฐานสอง View : 81 ครั้ง เปิด
100%x180 ประชาสัมพันธ์โครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสการดำเนินงานหน่วยงานภาครัฐ ปี 2560 View : 42 ครั้ง เปิด
100%x180 สำนึกไทยไม่โกง View : 12 ครั้ง เปิด
100%x180 สธ. ประกาศเจตณารมณ์ สุจริตตามรอยพ่อ ขอทำดีเพื่อแผ่นดิน View : 42 ครั้ง เปิด
100%x180 รมว. สธ. นำบุุคลากรประกาศเจตณารมณ์สุจริตตามรอยพ่อ ขอทำดีเพื่อแผ่นดิน View : 28 ครั้ง เปิด
100%x180 ประกาศเจตนารมณ์ สุจริตตามรอยพ่อ ขอทำดีเพื่อแผ่นดิน กระทรวงสาธารณสุข View : 23 ครั้ง เปิด
100%x180 ผลการตัดสินประกวดสื่อช่อสะอาด 2559 View : 25 ครั้ง เปิด
100%x180 ปราบโกงไปด้วยกัน View : 46 ครั้ง เปิด
100%x180 ทำไมนักการเมือง(บางคน)ไม่ค่อยชอบร่างรัฐธรรมนูญ View : 8 ครั้ง เปิด
100%x180 ร่างรัฐธรรมนูญดีจริงเหรอ? View : 5 ครั้ง เปิด
100%x180 ร่างรัฐธรรมนูญ View : 5 ครั้ง เปิด
100%x180 สำนึกไทยไม่โกง View : 19 ครั้ง เปิด
100%x180 สำนึกไทยไม่โกง View : 12 ครั้ง เปิด
100%x180 สำนึกไทยไม่โกง คนแบบนี้ก็มีด้วย View : 9 ครั้ง เปิด
100%x180 VDO ผลงาน 6 เดือน สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข View : 6 ครั้ง เปิด
100%x180 การสะท้อนพฤติกรรมนิสัยที่นำไปสู่การคอร์รัปชัน เรื่องจ่ายได้หมด View : 9 ครั้ง เปิด
100%x180 การคอร์รัปชันเชิงนโยบาย เรื่อง ตามนโยบายภาครัฐ View : 4 ครั้ง เปิด
100%x180 การคอร์รัปชันภาคเอกชน เรื่องแบ่งๆกันไป View : 8 ครั้ง เปิด
100%x180 การคอร์รัปชันภาครัฐ View : 11 ครั้ง เปิด
100%x180 VDO การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส กระทรวงสาธารณสุข View : 51 ครั้ง เปิด
100%x180 VDO ผลงานกระทรวงสาธารณสุข 2559 View : 16 ครั้ง เปิด

แผนที่

Poll

Facebook