แผน/ผล/การวิเคราะห์การจัดซื้อจัดจ้างของ ศปท.

 รายงานผลตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 รอบ 12 เดือน รายงานผลตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีเฉพาะงบลงทุน (ค่าครุภัณฑ์ และที่ดินและสิ่งก่อสร้าง) ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 วันที่ 29 ส.ค. 60 View: 182  แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีเฉพาะงบลงทุน (ค่าครุภัณฑ์ และที่ดินสิ่งก่อสร้าง) ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 วันที่ 1 ส.ค. 60 View: 161  รายงานแบบสรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข วันที่ 15 พ.ย. 60 View: 330  แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 วันที่ 8 พ.ย. 60 View: 282  รายงานผลตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 รอบ 6 เดือน วันที่ 31 มี.ค. 60 View: 645  การปรับปรุงกิจกรรมตามแผนเพิ่มประสิทธิภาพศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข วันที่ 21 มี.ค. 60 View: 380  แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 วันที่ 11 พ.ย. 59 View: 843  แผนเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 วันที่ 12 ต.ค. 59 View: 661  รายงานผลตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 วันที่ 7 ต.ค. 59 View: 879  การวิเคราะห์สาเหตุของการเปลี่ยนแปลงของต้นทุนต่อหน่วยผลผลิต วันที่ 17 ก.ย. 59 View: 534

แผนที่

Poll

Facebook