การเปิดเผยราคากลางของ ศปท.

 การเปิดเผยข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ราคากลาง และการคำนวณราคากลาง (จ้างถ่ายเอกสารประกอบโครงการอบรมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส่ในการดำเนินงาน ของสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขส่วนภูมิภาค ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561) วันที่ 19 ต.ค. 60 View: 50  การเปิดเผยข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ราคากลาง และการคำนวณราคากลาง (จ้างลูกจ้างเหมาบริการ) วันที่ 3 ต.ค. 60 View: 74  การเปิดเผยข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ราคากลาง และการคำนวณราคากลาง (จ้างพิมพ์หนังสือแผนแม่บทการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ กระทรวงสาธารณสุข ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560-2564) วันที่ 18 ส.ค. 60 View: 123  การเปิดเผยข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ราคากลาง และการคำนวณราคากลาง (จ้างซ่อมแซมวอลเปเปอร์ติดผนังและคาน) วันที่ 26 ก.ค. 60 View: 90  ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่ไม่ใช่งานก่อสร้าง วันที่ 25 พ.ย. 59 View: 305  การเปิดเผยข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ราคากลาง และการคำนวณราคากลาง (จ้างเหมาบริการงานจัดการทั่วไป) วันที่ 6 ธ.ค. 59 View: 415  ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง จ้างทำคู่มือผลประโยชน์ทับซ้อน Conflict of Interest สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ครั้งที่ 1 วันที่ 17 ก.ย. 59 View: 397  ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง จ้างทำคู่มือผลประโยชน์ทับซ้อน (Conflict of Interest) สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ครั้งที่ 2 วันที่ 17 ก.ย. 59 View: 319  ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (จ้างปรับปรุงเว็บไซต์และระบบร้องเรียน stopcorruption.moph.go.th ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข (ศปท.) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 วันที่ 17 ก.ย. 59 View: 346  ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรราคากลางฯ (จัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน) จำนวน 4 รายการ วันที่ 17 ก.ย. 59 View: 227

แผนที่

Poll

Facebook