คณะกรรมการ/คำสั่งคณะกรรมการ

 ประกาศคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน วันที่ 13 มี.ค. 61 View: 44  คำสั่งแต่งตั้งหัวหน้าศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข วันที่ 17 ต.ค. 60 View: 337  คำสั่งแต่งตั้งผู้ประสานงานด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริต ในระดับกรม รัฐวิสาหกิจ องค์การมหาชน และหน่วยงานของรัฐภายใต้กำกับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 วันที่ 15 พ.ค. 60 View: 447  ประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ด้านการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ กระทรวงสาธารณสุข (พ.ศ. 2557-2560) วันที่ 15 พ.ย. 59 View: 650  แก้ไขคำสั่งแต่งตั้งคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนการดำเนินงานด้านการป้องกัน ปราบปรามการทุจริต และประพฤติมิชอบ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข วันที่ 7 มี.ค. 59 View: 936  ขอแก้ไขแต่งตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ด้านการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ กระทรวงสาธารณสุข (พ.ศ. ๒๕๕๗-๒๕๖๐) วันที่ 22 ก.ย. 58 View: 811  แต่งตั้งคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนการดำเนินงานด้านการป้องกัน ปราบปรามการทุจริต และประพฤติมิชอบ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข วันที่ 22 ก.ย. 58 View: 1864  แต่งตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ด้านการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ กระทรวงสาธารณสุข (พ.ศ. ๒๕๕๗-๒๕๖๐) วันที่ 15 ก.ย. 58 View: 1158

แผนที่

Poll

Facebook