แผนจัดซื้อจัดจ้างประจำปี (สป.)

 กลุ่มการบริหารงานที่โปร่งใสภายใต้กิจกรรมการจัดทำแผนจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงาน วันที่ 29 เม.ย. 60 View: 199  รายงานผลตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 วันที่ 31 ม.ค. 60 View: 382  รายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ของสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข วันที่ 30 พ.ย. 59 View: 962  การจัดทำคำรับรอง ตัวชี้วัดที่ 7 ฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 วันที่ 27 ต.ค. 59 View: 868  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 วันที่ 26 ต.ค. 59 View: 496  ระเบียบ กฎหมาย ที่เกี่ยวข้องในการจัดหาของสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข วันที่ 14 ต.ค. 58 View: 645  คู่มือวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Bidding : e-bidding) วันที่ 22 ก.ย. 58 View: 466  คู่มือวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์ การเสนอราคาโดยใบเสนอราคา วันที่ 22 ก.ย. 58 View: 496

แผนที่

Poll

Facebook