โครงการ อบรม

 ประชุมชี้แจงการดำเนินงานภายใต้ตัวชี้วัดที่ 7 ระดับความสำเร็จในการจัดทำแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณของหน่วยงาน วันที่ 4 พ.ย. 59 วันที่ 15 พ.ย. 59 View: 930  โครงการอบรมองค์ความรู้นำการพัฒนาจิตจริยธรรมและเศรษฐกิจพอเพียง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 วันที่ 20 เม.ย. 59 View: 684  โครงการประชุมชี้แจงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขสู่การพัฒนาองค์กร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 วันที่ 24 มี.ค. 59 View: 734  โครงการอบรมพัฒนาและเพิ่มพูนทักษะผู้ตรวจประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงาน (Integrity & Transparency Assessment : ITA) ระดับเขตสุขภาพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 วันที่ 15 ก.พ. 59 View: 901  ขอเชิญประชุมชี้แจงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงาน กระทรวงสาธารณสุข (Moph ITA) สู่การพัฒนาองค์กร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 วันที่ 10 ก.พ. 59 View: 2961  โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการเรียนรู้ตามรอยพระยุคลบาท : เศรษฐกิจพอเพียงวิชาครองตน ครองงาน และครองคน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 วันที่ 25 ม.ค. 59 View: 524  โครงการอบรมเพิ่มพูนทักษะการบริหารสัญญาหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 วันที่ 20 ธ.ค. 58 View: 600  โครงการอบรมพัฒนาความรู้เกี่ยวกับกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องด้านการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 วันที่ 14 ธ.ค. 58 View: 792  โครงการอบรม เรื่อง การเพิ่มประสิทธิภาพระบบงานพัสดุภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 วันที่ 12 พ.ย. 58 View: 1159

แผนที่

Poll

Facebook