โครงการ อบรม

 ประชุมชี้แจงการดำเนินงานภายใต้ตัวชี้วัดที่ 7 ระดับความสำเร็จในการจัดทำแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณของหน่วยงาน วันที่ 4 พ.ย. 59 วันที่ 15 พ.ย. 59 View: 1233  โครงการอบรมองค์ความรู้นำการพัฒนาจิตจริยธรรมและเศรษฐกิจพอเพียง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 วันที่ 20 เม.ย. 59 View: 892  โครงการประชุมชี้แจงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขสู่การพัฒนาองค์กร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 วันที่ 24 มี.ค. 59 View: 968  ขอเชิญประชุมชี้แจงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงาน กระทรวงสาธารณสุข (Moph ITA) สู่การพัฒนาองค์กร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 วันที่ 10 ก.พ. 59 View: 4808  โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการเรียนรู้ตามรอยพระยุคลบาท : เศรษฐกิจพอเพียงวิชาครองตน ครองงาน และครองคน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 วันที่ 25 ม.ค. 59 View: 721  โครงการอบรมเพิ่มพูนทักษะการบริหารสัญญาหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 วันที่ 20 ธ.ค. 58 View: 748  โครงการอบรมพัฒนาความรู้เกี่ยวกับกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องด้านการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 วันที่ 14 ธ.ค. 58 View: 932

แผนที่

Poll

Facebook