Web Link

ข่าวประชาสัมพันธ์

 ประชาสัมพันธ์การเข้าชมพิพิธภัณฑ์ต้านโกง สำนักงาน ป.ป.ช. วันที่ 12 มี.ค. 61 View: 378  ขอเชิญประชาพิจารณ์ (ร่าง) ประกาศกระทรวงสาธารณสุข ว่าด้วยเกณฑ์จริยธรรมการจัดซื้อจัดหาและการส่งเสริมการขาย ยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยาของกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. .... วันที่ 13 ก.พ. 61 View: 1426  ประกาศขอความร่วมมือให้ความคิดเห็นในการจัดทำแผนปฏิรูปประเทศด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ วันที่ 16 พ.ย. 60 View: 832  ประชาสัมพันธ์การรับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเพื่อดำรงตำแหน่งเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (เลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ช.) วันที่ 16 ต.ค. 60 View: 397  โรงเรียนสุจริต คิดฐานสอง วันที่ 19 พ.ค. 60 View: 606  ค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ วันที่ 11 ธ.ค. 58 View: 1982

แผนที่

Poll

Facebook