Web Link

ข่าวประชาสัมพันธ์

 โครงการตลาดนัดคุณธรรม (MOPH Moral Market) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 วันที่ 12 ก.ค. 61 View: 186  สปอตโฆษณา ภายใต้แผนรณรงค์ประชาสัมพันธ์ "ไม่ยอม ไม่ทน ไม่เฉย รวมพลังคนไทยไม่โกง" วันที่ 28 มิ.ย. 61 View: 79  ประชาสัมพันธ์การเข้าชมพิพิธภัณฑ์ต้านโกง สำนักงาน ป.ป.ช. วันที่ 12 มี.ค. 61 View: 474  ขอเชิญประชาพิจารณ์ (ร่าง) ประกาศกระทรวงสาธารณสุข ว่าด้วยเกณฑ์จริยธรรมการจัดซื้อจัดหาและการส่งเสริมการขาย ยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยาของกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. .... วันที่ 13 ก.พ. 61 View: 1568  ประกาศขอความร่วมมือให้ความคิดเห็นในการจัดทำแผนปฏิรูปประเทศด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ วันที่ 16 พ.ย. 60 View: 932  ประชาสัมพันธ์การรับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเพื่อดำรงตำแหน่งเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (เลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ช.) วันที่ 16 ต.ค. 60 View: 449  โรงเรียนสุจริต คิดฐานสอง วันที่ 19 พ.ค. 60 View: 694  ค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ วันที่ 11 ธ.ค. 58 View: 2160

แผนที่

Poll

Facebook