ข่าวประชาสัมพันธ์

 ประกาศขอความร่วมมือให้ความคิดเห็นในการจัดทำแผนปฏิรูปประเทศด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ วันที่ 16 พ.ย. 60 View: 118  ประชาสัมพันธ์การรับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเพื่อดำรงตำแหน่งเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (เลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ช.) วันที่ 16 ต.ค. 60 View: 107  โรงเรียนสุจริต คิดฐานสอง วันที่ 19 พ.ค. 60 View: 290  เอกสารบรรยายยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560-2564) วันที่ 15 พ.ค. 60 View: 505  ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง การให้และรับของขวัญแก่ข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ หรือผู้บังคับบัญชาในเทศกาลปีใหม่ พุทธศักราช 2560 วันที่ 28 ต.ค. 59 View: 1453  การมอบของขวัญในเทศกาลปีใหม่ วันที่ 25 ธ.ค. 58 View: 557  ค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ วันที่ 11 ธ.ค. 58 View: 1297

แผนที่

Poll

Facebook