ข่าวประชาสัมพันธ์

 ขอเชิญเสนอผลงานเข้าร่วมการประกวดสื่อป้องกันการทุจริต ประจำปี 2561 วันที่ 19 เม.ย. 61 View: 2  ประชาสัมพันธ์การเข้าชมพิพิธภัณฑ์ต้านโกง สำนักงาน ป.ป.ช. วันที่ 12 มี.ค. 61 View: 224  ประชุมเตรียมความพร้อมการเก็บข้อมูลแบบสำรวจ ความคิดเห็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายในองค์กรผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ วันที่ 28 ก.พ. 61 View: 141  ขอเชิญเสนอโครงการ/กิจกรรม ที่มีลักษณะเป็นการพัฒนาระบบการป้องกันการทุจริตเชิงรุก เพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากสำนักงาน ป.ป.ช. วันที่ 22 ก.พ. 61 View: 145  ขอเชิญประชาพิจารณ์ (ร่าง) ประกาศกระทรวงสาธารณสุข ว่าด้วยเกณฑ์จริยธรรมการจัดซื้อจัดหาและการส่งเสริมการขาย ยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยาของกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. .... วันที่ 13 ก.พ. 61 View: 1224  ประกาศขอความร่วมมือให้ความคิดเห็นในการจัดทำแผนปฏิรูปประเทศด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ วันที่ 16 พ.ย. 60 View: 752  ประชาสัมพันธ์การรับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเพื่อดำรงตำแหน่งเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (เลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ช.) วันที่ 16 ต.ค. 60 View: 332  โรงเรียนสุจริต คิดฐานสอง วันที่ 19 พ.ค. 60 View: 509  ค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ วันที่ 11 ธ.ค. 58 View: 1812

แผนที่

Poll

Facebook