ข่าวประชาสัมพันธ์

 ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเป็นลูกจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป วันที่ 4 ส.ค. 60 View: 134  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ลูกจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป วันที่ 25 ก.ค. 60 View: 209  รับสมัครงานจ้างเหมาบริการงานจัดการงานทั่วไป ของศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข วันที่ 11 ก.ค. 60 View: 220  แบบรายงานผลตามแผนบูรณาการการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 วันที่ 30 พ.ค. 60 View: 324  โรงเรียนสุจริต คิดฐานสอง วันที่ 19 พ.ค. 60 View: 189  เอกสารบรรยายยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560-2564) วันที่ 15 พ.ค. 60 View: 305  พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการรบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 วันที่ 15 มี.ค. 60 View: 734  การประกวดสื่อป้องกันการทุจริต ประจำปี 2560 วันที่ 6 มี.ค. 60 View: 266  ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง นโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 วันที่ 19 ม.ค. 60 View: 607  ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง มาตรการป้องกันการทุจริต และแก้ไขการกระทำผิดวินัยของเจ้าหน้าที่รัฐในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 วันที่ 19 ม.ค. 60 View: 1034  ประกาศเจตนารมณ์สุจริตตามรอยพ่อ ขอทำดีเพื่อแผ่นดิน (6 ธันวาคม 2559) วันที่ 6 ธ.ค. 59 View: 1034  ประกาศ บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด เรื่อง นโยบายต่อต้านคอร์รัปชัน วันที่ 10 พ.ย. 59 View: 500  แผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบ และส่งเสริมจริยธรรม ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 วันที่ 20 ต.ค. 59 View: 984  ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง การให้และรับของขวัญแก่ข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ หรือผู้บังคับบัญชาในเทศกาลปีใหม่ พุทธศักราช 2560 วันที่ 28 ต.ค. 59 View: 1290  รายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ภายใต้กรอบแนวทางตามแผนบูรณาการ การป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 วันที่ 15 มิ.ย. 59 View: 701  พิพิธภัณฑ์ต้านโกง : Anti Corruption Museum วันที่ 14 มิ.ย. 59 View: 552  คู่มือ ผลประโยชน์ทับซ้อน สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข วันที่ 24 พ.ค. 59 View: 2387  ประกาศรายชื่อข้าราชการต้นแบบคนดีของแผ่นดินสำนักงาน ป.ป.ท. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 วันที่ 10 พ.ค. 59 View: 670  แบบรายงานความเสี่ยงและมาตรการหรือแนวทางในการป้องกันหรือแก้ไข วันที่ 30 มี.ค. 59 View: 538  ประชุมชี้แจงเเนวทางความโปร่งใสหน่วยงานภาครัฐ วันที่ 26 ก.พ. 59 View: 621  บัญชีนวัตกรรมไทย (ฉบับเดือนมกราคม 2559) วันที่ 24 ก.พ. 59 View: 421  ร่างรัฐธรรมนูญ (มกราคม 2559) วันที่ 4 ก.พ. 59 View: 533  การมอบของขวัญในเทศกาลปีใหม่ วันที่ 25 ธ.ค. 58 View: 474  ค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ วันที่ 11 ธ.ค. 58 View: 1122  คำประกาศเจตนารมณ์ “ต่อต้านการทุจริต สร้างจิตสำนึก คนสาธารณสุขไม่โกง” ในวันที่ 8 ธันวาคม 2558 วันที่ 9 ธ.ค. 58 View: 757  โครงการยกย่องผู้ประพฤติปฏิบัติตนชอบด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ประจำปี 2558 เนื่องในวันสถาปนาสำนักงาน ป.ป.ช. ครบรอบ 16 ปี “จารึก สุจริต” วันที่ 3 ธ.ค. 58 View: 724  เปิดแฟ้ม 10 คดีทุจริต บทเรียนราคาแพงของคนไทย วันที่ 6 พ.ย. 58 View: 799  การจัดทำแผนปฏิบัติการด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 วันที่ 13 ต.ค. 58 View: 1963  แผนปฏิบัติการด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 วันที่ 13 ต.ค. 58 View: 459  ขอเชิญชวนข้าราชการ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค เสนอรายชื่อเข้ารับการคัดเลือกในโครงการข้าราชการต้นแบบ วันที่ 12 ต.ค. 58 View: 887  แบบรายงานข้อมูลบุคคล/นิติบุคคลที่ได้รับงานจัดซื้อจัดจ้างกับสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 วันที่ 7 ต.ค. 58 View: 499  การจัดทำแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ตามประกาศคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน วันที่ 2 ต.ค. 58 View: 717  คู่มือความขัดแย้งกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม วันที่ 1 ต.ค. 58 View: 795  แบบรายงานการเรี่ยไรและการรับของขวัญหรือประโยชน์อื่นใด วันที่ 24 ก.ย. 58 View: 799  ทิศทางของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ วันที่ 17 ก.ย. 58 View: 453

แผนที่

Poll

Facebook