Web Link

ตัวชี้วัด/คำสั่ง

 

yes ตัวชี้วัดที่ 5 ระดับความสำเร็จในการจัดทำแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณของหน่วยงาน

yes คู่มือขั้นตอน/กระบวนการ การจัดทำแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

 

yes คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานตัวชี้วัดที่ 5 ระดับความสำเร็จในการจัดทำแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

 

yes คำสั่งแต่งตั้งผู้รับผิดชอบจัดทำแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (ส่วนกลาง)

  yes คำสั่งแต่งตั้งผู้รับผิดชอบจัดทำแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (ส่วนกลางที่ตั้งอยู่ส่วนภูมิภาค)
   
   
   
   
   
   

 
แผนที่

Poll

Facebook