Web Link

รายงานผลตามแผนจัดซื้อจัดจ้าง งบลงทุน สำนักปลัดกระทรวงสาธารณสุข

  ส่วนกลาง
  yes ไตรมาสที่ 1
  yes  ไตรมาสที่ 2
  yes  ไตรมาสที่ 3
  yes  ไตรมาสที่ 4
   
  ส่วนกลางที่ตั้งอยู่ส่วนภูมิภาค
  yes ไตรมาสที่ 1
  yes  ไตรมาสที่ 2
  yes  ไตรมาสที่ 3
  yes  ไตรมาสที่ 4

 
แผนที่

Poll

Facebook