Web Link

แนวทางเพื่อตรวจสอบบุคคลากรด้านการจัดซื้อจัดจ้าง

แนวทางปฏิบัติงานเพื่อตรวจสอบบุคลากรในหน่วยงานด้านการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

yes ส่วนกลาง
yes ส่วนภูมิภาค

 

ควบคุม/กำกับโดยกองบริหารการคลังและกลุ่มตรวจสอบภายใน สป.
yes 
กองบริหารการคลัง
yes
 กลุ่มตรวจสอบภายใน สป.

 
   
   
   
   
   
   
   
   
   

 
แผนที่

Poll

Facebook