Web Link

รายงานผลตามแผนจัดซื้อจัดจ้าง งบลงทุน สำนักปลัดกระทรวงสาธารณสุข

  ส่วนกลาง
  yes ไตรมาสที่ 1
 

yes ไตรมาสที่ 2

yes ไตรมาสที่ 3

รายงานผลตามแผนงบลงทุนตามประกาศคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน เรื่อง การจัดทำแผนจัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ. 2564 (ส่ง สตง.)

yes ตรมาสที่ 1
yes ไตรมาสที่ 2

yes ไตรมาสที่ 3

 

 

  ส่วนกลางที่ตั้งอยู่ส่วนภูมิภาค
  yes ไตรมาสที่ 1
  yes ไตรมาสที่ 2
  yes ไตรมาสที่ 3
   
   
   
   
   
   

 
แผนที่

Poll

Facebook