Web Link

โครงการอบรมองค์ความรู้นำการพัฒนาจิตจริยธรรมและเศรษฐกิจพอเพียง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559

โครงการอบรมองค์ความรู้นำการพัฒนาจิตจริยธรรม และเศรษฐกิจพอเพียง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

ระหว่างวันที่ 21-22 เมษายน 2559  ณ วังรี รีสอร์ท อำเภอเมือง จังหวัดนครนายก

 

เอกสารประกอบการบรรยาย
แผนที่

Poll

Facebook