Web Link

โครงการประชุมชี้แจงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขสู่การพัฒนาองค์กร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

โครงการประชุมชี้แจงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขสู่การพัฒนาองค์กร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

วันที่ 25 มีนาคม 2559 ตั้งแต่เวลา 08.00-16.00 น.

ณ โรงแรมทีเค พาเลช โฮเทล แอนด์ คอนเวนชั่น ถนนแจ้งวัฒนะ กรุงเทพมหานคร

เอกสารประกอบการบรรยาย

 
แผนที่

Poll

Facebook