โครงการอบรมพัฒนาและเพิ่มพูนทักษะผู้ตรวจประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงาน (Integrity & Transparency Assessment : ITA) ระดับเขตสุขภาพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

โครงการอบรมพัฒนาและเพิ่มพูนทักษะผู้ตรวจประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงาน (Integrity & Transparency Assessment : ITA) ระดับเขตสุขภาพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

วันที่ 11 มีนาคม 2559 ตั้งแต่เวลา 08.00-16.00 น.

ณ ห้องกัลปพฤกษ์ 2 ชั้น 2 โรงแรมทีเค พาเลช โฮเทล แอนด์ คอนเวนชั่น ถนนแจ้งวัฒนะ กรุงเทพมหานคร

หนังสือเชิญอบรมพัฒนาและเพิ่มพูนทักษะผู้ตรวจประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงาน ระดับ เขตสุขภาพ

หนังสือเชิญอบรมพัฒนาและเพิ่มพูนทักษะผู้ตรวจประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงาน ระดับ สสจ.

หนังสือเชิญอบรมพัฒนาและเพิ่มพูนทักษะผู้ตรวจประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงาน ระดับ รพศ./รพท.

 

เอกสารประกอบการอบรม

ศาสตราจารย์ พ.ต.อ. หญิง ดร.พัชรา สินลอยมา

พ.ต.ท. หญิง ปัทพรรณ กำจัดภัย

อาจารย์วีระชน เปรมศรี

อาจารย์สุชาฎา วรินทร์เวช

ตารางคิดคะแนน EB (KPI 21) ITA 2016 ระดับกรม

ตารางคิดคะแนน EB (KPI 21) ITA 2016 ระดับจังหวัด
แผนที่

Poll

Facebook