Web Link

ขอเชิญประชุมชี้แจงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงาน กระทรวงสาธารณสุข (Moph ITA) สู่การพัฒนาองค์กร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

ระหว่างวันที่ 23-24 กุมภาพันธ์ 2559 ณ ห้อง อารียา ชั้น 5 โรงแรมเอเชีย แอร์พอร์ท รังสิต จังหวัดปทุมธานี เพื่อพัฒนาองค์ความรู้เรื่องการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and transparency assessment : ITA) แก่บุคลากรสาธารณสุข

หนังสือเชิญประชุม

หนังสือเชิญประชุมชี้แจงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงาน กระทรวงสาธารณสุข (Moph ITA) สู่การพัฒนาองค์กร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ระดับกรมวิชาการ

หนังสือเชิญประชุมชี้แจงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงาน  กระทรวงสาธารณสุข (Moph ITA) สู่การพัฒนาองค์กร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ระดับจังหวัด (สสจ.)

หนังสือเชิญประชุมชี้แจงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงาน  กระทรวงสาธารณสุข (Moph ITA) สู่การพัฒนาองค์กร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ระดับเขตสุขภาพ

หนังสือเชิญประชุมชี้แจงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงาน กระทรวงสาธารณสุข (Moph ITA) สู่การพัฒนาองค์กร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 (ระดับ รพศ./รพท.)

เอกสารประกอบการบรรยาย

- อ.วีระชน เปรมศรี

- พ.ต.ท.หญิง ปัทพรรณ กำจัดภัย

- อ.สุชาฎา วรินทร์เวช
แผนที่

Poll

Facebook