Web Link

แผนจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ของหน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

แผนจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ของหน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขส่วนกลาง

smiley ขออนุญาตให้เผยแพร่แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ส่วนกลาง
smiley ส่วนกลาง
► งบดำเนินงาน
► งบลงทุน

smiley ส่วนกลางที่ตั้งอยู่ในส่วนภูมิภาค
► งบดำเนินงาน
► งบลงทุน
แผนที่

Poll

Facebook