Web Link

ประกาศขอความร่วมมือให้ความคิดเห็นในการจัดทำแผนปฏิรูปประเทศด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ

เรียน  เครือข่ายศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข

เรื่อง  ขอความร่วมมือให้ความคิดเห็นในการจัดทำแผนปฏิรูปประเทศด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ

                ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข ขอความร่วมมือเครือข่ายศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข ให้ความคิดเห็นในการจัดทำแผนปฏิรูปประเทศด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ โดยตอบแบบสอบถามออนไลน์ (Google form) ภายในวันที่ 24 พฤศจิกายน 2560 สามารถเรียกดูแบบสอบถามได้ที่ https:/goo.gl/pw9uuA

                จึงเรียนมาเพื่อโปรดให้ความร่วมมือ และขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้


yes แบบสอบถามความคิดเห็นการปฏิรูปประเทศด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ

yes QR Code แบบสอบถาม
แผนที่

Poll

Facebook