รายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ของสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

แผนปฏิบัติการจัดซื้อ​จัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ของหน่วยงาน
ในสังกัดสำ​นักงานปลัดกระทรวงสาธ​ารณสุข

yes  ส่วนกลาง

yes ส่วนภูมิภาค

 

หนังสือนำส่งการจัดทำแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 เฉพาะงบลงทุน (ค่าครุภัณฑ์และที่ดินก่อสร้าง) สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
ส่วนกลาง ตามคำรับรองฯ

yes หน่วยงานส่วนกลาง

yes วพบ./วสส.

 

แผนปฏิบัติการจัดซื้อ​จัดจ้างประจำปีเฉพาะง​บลงทุน (ค่าครุภัณฑ์ และที่ดิน
ก่อสร้าง) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ของหน่วยงานในสังกัดสำ​นักงานปลัดกระทรวงสาธ​ารณสุข

yes  ส่วนกลาง

yes ส่วนภูมิภาค

 

 
แผนที่

Poll

Facebook