การจัดทำคำรับรอง ตัวชี้วัดที่ 7 ฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

 

การจัดทำคำรับรองและการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการระดับหน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

 

yes ตัวชี้วัดที่ 7 ระดับความสำเร็จในการจัดทำแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณของหน่วยงาน 

yes แผนภาพกระบวนการขั้นตอนการจัดทำแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง       

ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ว่าด้วยแนวทางปฏิบัติงานในหน่วยงานด้านการจัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ. 2559

 แบบแสดงความบริสุทธิ์ใจตรวจรับพัสดุ (กรณีเกิน 5,000 บาท แต่ไม่เกิน 10,000  บาท)

► แบบแสดงความบริสุทธิ์ใจตรวจรับพัสดุ (กรณีเกิน 10,000 บาท)

 แบบแสดงความบริสุทธิ์ใจในการตรวจงานจ้าง (ที่ดิน สิ่งก่อสร้าง)

หนังสือด่วนที่สุด สธ 0232.01-ว965

หนังสือด่วนที่สุด สธ 0232-ว966

 

 

 
แผนที่

Poll

Facebook