พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการรบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560
...(อ่านต่อ)
วันที่ 15 มี.ค. 60 View: 397 คน
การประกวดสื่อป้องกันการทุจริต ประจำปี 2560
  ...(อ่านต่อ)
วันที่ 6 มี.ค. 60 View: 125 คน
ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง นโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
...(อ่านต่อ)
วันที่ 19 ม.ค. 60 View: 476 คน
ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง มาตรการป้องกันการทุจริต และแก้ไขการกระทำผิดวินัยของเจ้าหน้าที่รัฐในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
...(อ่านต่อ)
วันที่ 19 ม.ค. 60 View: 796 คน
ประกาศเจตนารมณ์สุจริตตามรอยพ่อ ขอทำดีเพื่อแผ่นดิน (6 ธันวาคม 2559)
...(อ่านต่อ)
วันที่ 6 ธ.ค. 59 View: 886 คน
 
พระบรมราโชวาท
...(อ่านต่อ)
วันที่ 22 พ.ย. 59 View: 193 คน
 
ประชุมชี้แจงการดำเนินงานภายใต้ตัวชี้วัดที่ 7 ระดับความสำเร็จในการจัดทำแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณของหน่วยงาน วันที่ 4 พ.ย. 59
  ...(อ่านต่อ)
วันที่ 15 พ.ย. 59 View: 480 คน
โครงการอบรมองค์ความรู้นำการพัฒนาจิตจริยธรรมและเศรษฐกิจพอเพียง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559
โครงการอบรมองค์ความรู้นำการพัฒนาจิตจร...(อ่านต่อ)
วันที่ 20 เม.ย. 59 View: 419 คน
โครงการประชุมชี้แจงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขสู่การพัฒนาองค์กร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
โครงการประชุมชี้แจงการประเมินคุณธรรมและ...(อ่านต่อ)
วันที่ 24 มี.ค. 59 View: 469 คน
โครงการอบรมพัฒนาและเพิ่มพูนทักษะผู้ตรวจประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงาน (Integrity & Transparency Assessment : ITA) ระดับเขตสุขภาพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
โครงการอบรมพัฒนาและเพิ่มพูนทักษะผู้ตรวจ...(อ่านต่อ)
วันที่ 15 ก.พ. 59 View: 604 คน
ขอเชิญประชุมชี้แจงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงาน กระทรวงสาธารณสุข (Moph ITA) สู่การพัฒนาองค์กร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
ระหว่างวันที่ 23-24 กุมภาพันธ์ 2559 ณ ห...(อ่านต่อ)
วันที่ 10 ก.พ. 59 View: 1770 คน
 
ประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ด้านการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ กระทรวงสาธารณสุข (พ.ศ. 2557-2560)
        ...(อ่านต่อ)
วันที่ 15 พ.ย. 59 View: 189 คน
แก้ไขคำสั่งแต่งตั้งคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนการดำเนินงานด้านการป้องกัน ปราบปรามการทุจริต และประพฤติมิชอบ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
...(อ่านต่อ)
วันที่ 7 มี.ค. 59 View: 421 คน
ขอแก้ไขแต่งตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ด้านการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ กระทรวงสาธารณสุข (พ.ศ. ๒๕๕๗-๒๕๖๐)
...(อ่านต่อ)
วันที่ 22 ก.ย. 58 View: 376 คน
แต่งตั้งคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนการดำเนินงานด้านการป้องกัน ปราบปรามการทุจริต และประพฤติมิชอบ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
...(อ่านต่อ)
วันที่ 22 ก.ย. 58 View: 1191 คน
แต่งตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ด้านการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ กระทรวงสาธารณสุข (พ.ศ. ๒๕๕๗-๒๕๖๐)
...(อ่านต่อ)
วันที่ 15 ก.ย. 58 View: 820 คน
 
โลโก้วันต่อต้านทุจริตสากล หมวดหมู่ : งานวิจัย ดาวน์โหลด : 231 ครั้ง
เอกสารประกอบการรายงานผลตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ตัวชี้วัดที่ 8 ระดับความสำเร็จในการจัดทำแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณของหน่วยงาน หมวดหมู่ : งานวิจัย ดาวน์โหลด : 439 ครั้ง
แผนยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี ด้านสาธารณสุข หมวดหมู่ : งานวิจัย ดาวน์โหลด : 489 ครั้ง
แบบสำรวจความต้องการคู่มือผลประโยชน์ทับซ้อน (Conflict of Interest) สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข หมวดหมู่ : บทความวิชาการ ดาวน์โหลด : 279 ครั้ง
แบบรายงานความเสี่ยงและมาตรการหรือแนวทางในการป้องกันหรือแก้ไข หมวดหมู่ : รายงานผลการดำเนินงานการป้องกันปราบปรามทุจริต และประพฤติมิชอบ และการคุ้มครองจริยธรรม ปีงบประมาณ 2558 รอบ 6 เดือน ดาวน์โหลด : 382 ครั้ง
บทความการปรับตัวของคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) ต่อการคอร์รัปชันทางการเมือง หมวดหมู่ : งานวิจัย ดาวน์โหลด : 363 ครั้ง
การกำหนดตำแหน่งเจ้าหน้าที่ของรัฐที่ต้องห้ามดำเนินกิจการอันเป็นการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลฯ หมวดหมู่ : งานวิจัย ดาวน์โหลด : 269 ครั้ง
องค์กรในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตประพฤติชอบ ศึกษากรณีคณะกรรมการเพื่อทำหน้าที่สนับสนุนและติดตามฯ หมวดหมู่ : งานวิจัย ดาวน์โหลด : 210 ครั้ง
การเปิดรับข่าวสารเกี่ยวกับปัญหาการทุจริตคอร์รัปชัน ความรู้ ความตระหนักและความเชื่อถือของประชาชนฯ หมวดหมู่ : งานวิจัย ดาวน์โหลด : 221 ครั้ง
การควบคุมกฎหมายที่จำกัดสิทธิเสรีภาพของบุคคลตามรัฐธรรมนูญให้กระทำเท่าที่จำเป็นและมิให้มีผลกระทบฯ หมวดหมู่ : งานวิจัย ดาวน์โหลด : 195 ครั้ง
อำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติในการไต่สวนและวินิจฉัยกรณีเจ้าหน้าที่ฯ หมวดหมู่ : งานวิจัย ดาวน์โหลด : 204 ครั้ง
เสถียรภาพของรัฐบาลกับบทบาทอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ 2546 หมวดหมู่ : งานวิจัย ดาวน์โหลด : 204 ครั้ง
พัฒนาการของการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและปัญหาในการอนุวัติการอนุสัญญาสหประชาชาติเพื่อการต่อต้านการทุจริต ค.ศ. 2003 หมวดหมู่ : งานวิจัย ดาวน์โหลด : 193 ครั้ง
บทบาทและอำนาจหน้าที่คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติต่อการแก้ไขปัญหาการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนบุคคลและผลประโยชน์ส่วนรวม หมวดหมู่ : งานวิจัย ดาวน์โหลด : 222 ครั้ง
การศึกษาบทบาท ระบบ และการบริหาร ของคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริต แห่งชาติ 2550 หมวดหมู่ : งานวิจัย ดาวน์โหลด : 226 ครั้ง
บทความ การขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนร่วมตามมาตรา 100 แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกัน หมวดหมู่ : งานวิจัย ดาวน์โหลด : 232 ครั้ง
ปราบปรามจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ 2550 หมวดหมู่ : งานวิจัย ดาวน์โหลด : 317 ครั้ง
รับฟังความคิดเห็น (ร่าง) จรรยาข้าราชการสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข (สธ 0232.02 - ว2603 หมวดหมู่ : งานวิจัย ดาวน์โหลด : 422 ครั้ง
 
รายงานผลตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
...(อ่านต่อ)
วันที่ 31 ม.ค. 60 View: 203 คน
รายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ของสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
...(อ่านต่อ)
วันที่ 30 พ.ย. 59 View: 576 คน
การจัดทำคำรับรอง ตัวชี้วัดที่ 7 ฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
  ...(อ่านต่อ)
วันที่ 27 ต.ค. 59 View: 639 คน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
...(อ่านต่อ)
วันที่ 26 ต.ค. 59 View: 304 คน
ระเบียบ กฎหมาย ที่เกี่ยวข้องในการจัดหาของสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
...(อ่านต่อ)
วันที่ 14 ต.ค. 58 View: 536 คน
 
รายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างของสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขส่วนกลาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
...(อ่านต่อ)
วันที่ 10 ม.ค. 60 View: 216 คน
รายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างของสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขส่วนกลาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
...(อ่านต่อ)
วันที่ 5 ม.ค. 60 View: 174 คน
รายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558
รายงาน...(อ่านต่อ)
วันที่ 17 ก.ย. 59 View: 351 คน
การวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557
...(อ่านต่อ)
วันที่ 17 ก.ย. 59 View: 244 คน
 
การปรับปรุงกิจกรรมตามแผนเพิ่มประสิทธิภาพศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข
...(อ่านต่อ)
วันที่ 21 มี.ค. 60 View: 43 คน
แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
...(อ่านต่อ)
วันที่ 11 พ.ย. 59 View: 276 คน
แผนเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
...(อ่านต่อ)
วันที่ 12 ต.ค. 59 View: 263 คน
รายงานผลตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
...(อ่านต่อ)
วันที่ 7 ต.ค. 59 View: 467 คน
การวิเคราะห์สาเหตุของการเปลี่ยนแปลงของต้นทุนต่อหน่วยผลผลิต
...(อ่านต่อ)
วันที่ 17 ก.ย. 59 View: 225 คน
 
การเปิดเผยข้อมูลรายละเอียดค้าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ราคากลาง และการคำนวณราคากลาง (จ้างทำคู่มือผลประโยชน์ทับซ้อน (Conflict of Interest) สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
...(อ่านต่อ)
วันที่ 2 ก.พ. 60 View: 32 คน
การเปิดเผยข้อมูลรายละเอียดค้าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ราคากลาง และการคำนวณราคากลาง (จ้างเหมาบริการงานจัดการทั่วไป)
...(อ่านต่อ)
วันที่ 6 ธ.ค. 59 View: 169 คน
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่ไม่ใช่งานก่อสร้าง
...(อ่านต่อ)
วันที่ 1 ธ.ค. 59 View: 115 คน
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่ไม่ใช่งานก่อสร้าง
...(อ่านต่อ)
วันที่ 25 พ.ย. 59 View: 111 คน
การเปิดเผยข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ราคากลาง และการคำนวณราคากลาง
การเปิดเผย...(อ่านต่อ)
วันที่ 26 ต.ค. 59 View: 229 คน

VDO ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข

 
100%x180 แก้ทุจริต คิดฐานสอง View : 36 ครั้ง เปิด
100%x180 ประชาสัมพันธ์โครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสการดำเนินงานหน่วยงานภาครัฐ ปี 2560 View : 35 ครั้ง เปิด
100%x180 สำนึกไทยไม่โกง View : 7 ครั้ง เปิด
100%x180 สธ. ประกาศเจตณารมณ์ สุจริตตามรอยพ่อ ขอทำดีเพื่อแผ่นดิน View : 32 ครั้ง เปิด
100%x180 รมว. สธ. นำบุุคลากรประกาศเจตณารมณ์สุจริตตามรอยพ่อ ขอทำดีเพื่อแผ่นดิน View : 15 ครั้ง เปิด
100%x180 ประกาศเจตนารมณ์ สุจริตตามรอยพ่อ ขอทำดีเพื่อแผ่นดิน กระทรวงสาธารณสุข View : 10 ครั้ง เปิด
100%x180 ผลการตัดสินประกวดสื่อช่อสะอาด 2559 View : 25 ครั้ง เปิด

แผนที่

Poll

Facebook