ประชาสัมพันธ์การเข้าชมพิพิธภัณฑ์ต้านโกง สำนักงาน ป.ป.ช. ข่าวใหม่
...(อ่านต่อ)
วันที่ 12 มี.ค. 61 View: 23 คน
ประชุมเตรียมความพร้อมการเก็บข้อมูลแบบสำรวจ ความคิดเห็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายในองค์กรผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์
ประชุ...(อ่านต่อ)
วันที่ 28 ก.พ. 61 View: 71 คน
ขอเชิญเสนอโครงการ/กิจกรรม ที่มีลักษณะเป็นการพัฒนาระบบการป้องกันการทุจริตเชิงรุก เพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากสำนักงาน ป.ป.ช.
...(อ่านต่อ)
วันที่ 22 ก.พ. 61 View: 104 คน
ขอเชิญประชาพิจารณ์ (ร่าง) ประกาศกระทรวงสาธารณสุข ว่าด้วยเกณฑ์จริยธรรมการจัดซื้อจัดหาและการส่งเสริมการขาย ยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยาของกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. ....
...(อ่านต่อ)
วันที่ 13 ก.พ. 61 View: 1106 คน
ประกาศขอความร่วมมือให้ความคิดเห็นในการจัดทำแผนปฏิรูปประเทศด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ
เรียน  เครือข่ายศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข ...(อ่านต่อ)
วันที่ 16 พ.ย. 60 View: 697 คน
 
พระบรมราโชวาท
...(อ่านต่อ)
วันที่ 22 พ.ย. 59 View: 667 คน
 
ประชุมชี้แจงการดำเนินงานภายใต้ตัวชี้วัดที่ 7 ระดับความสำเร็จในการจัดทำแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณของหน่วยงาน วันที่ 4 พ.ย. 59
  ...(อ่านต่อ)
วันที่ 15 พ.ย. 59 View: 1181 คน
โครงการอบรมองค์ความรู้นำการพัฒนาจิตจริยธรรมและเศรษฐกิจพอเพียง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559
โครงการอบรมองค์ความรู้นำการพัฒนาจิตจร...(อ่านต่อ)
วันที่ 20 เม.ย. 59 View: 860 คน
โครงการประชุมชี้แจงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขสู่การพัฒนาองค์กร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
โครงการประชุมชี้แจงการประเมินคุณธรรมและ...(อ่านต่อ)
วันที่ 24 มี.ค. 59 View: 926 คน
ขอเชิญประชุมชี้แจงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงาน กระทรวงสาธารณสุข (Moph ITA) สู่การพัฒนาองค์กร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
ระหว่างวันที่ 23-24 กุมภาพันธ์ 2559 ณ ห...(อ่านต่อ)
วันที่ 10 ก.พ. 59 View: 4363 คน
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการเรียนรู้ตามรอยพระยุคลบาท : เศรษฐกิจพอเพียงวิชาครองตน ครองงาน และครองคน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการเรียนรู้ตามรอยพระยุคลบาท : เศรษฐกิจพอเพียงวิชาครองตน ครองงาน และครองคน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ...(อ่านต่อ)
วันที่ 25 ม.ค. 59 View: 684 คน
 
ประกาศคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน ข่าวใหม่
ประกา...(อ่านต่อ)
วันที่ 13 มี.ค. 61 View: 10 คน
คำสั่งแต่งตั้งหัวหน้าศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข
...(อ่านต่อ)
วันที่ 17 ต.ค. 60 View: 302 คน
คำสั่งแต่งตั้งผู้ประสานงานด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริต ในระดับกรม รัฐวิสาหกิจ องค์การมหาชน และหน่วยงานของรัฐภายใต้กำกับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
...(อ่านต่อ)
วันที่ 15 พ.ค. 60 View: 413 คน
ประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ด้านการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ กระทรวงสาธารณสุข (พ.ศ. 2557-2560)
        ...(อ่านต่อ)
วันที่ 15 พ.ย. 59 View: 599 คน
แก้ไขคำสั่งแต่งตั้งคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนการดำเนินงานด้านการป้องกัน ปราบปรามการทุจริต และประพฤติมิชอบ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
...(อ่านต่อ)
วันที่ 7 มี.ค. 59 View: 892 คน
 
ไม่มีข้อมูล
 
รายงานผลตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
...(อ่านต่อ)
วันที่ 1 ก.พ. 61 View: 253 คน
แผนจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ของหน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
แผนจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ของหน่วยง...(อ่านต่อ)
วันที่ 28 พ.ย. 60 View: 905 คน
รายงานแบบสรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (แบบสขร.1)
รายงานแบบสรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (แบบสขร.1)...(อ่านต่อ)
วันที่ 6 พ.ย. 60 View: 538 คน
การจัดซื้อจัดจ้างของ สป. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
...(อ่านต่อ)
วันที่ 24 ต.ค. 60 View: 548 คน
การจัดซื้อจัดจ้างของ สป. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
ตัวชี้วัดที่ 7 ...(อ่านต่อ)
วันที่ 29 เม.ย. 60 View: 721 คน
 
รายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างของสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขส่วนกลาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
...(อ่านต่อ)
วันที่ 5 ม.ค. 60 View: 629 คน
รายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างของสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขส่วนกลาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558
รายงาน...(อ่านต่อ)
วันที่ 17 ก.ย. 59 View: 783 คน
รายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างของสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขส่วนกลาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557
...(อ่านต่อ)
วันที่ 17 ก.ย. 59 View: 685 คน
 
รายงานแบบสรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข
...(อ่านต่อ)
วันที่ 15 พ.ย. 60 View: 279 คน
แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
...(อ่านต่อ)
วันที่ 8 พ.ย. 60 View: 239 คน
รายงานผลตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 รอบ 12 เดือน รายงานผลตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีเฉพาะงบลงทุน (ค่าครุภัณฑ์ และที่ดินและสิ่งก่อสร้าง) ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
...(อ่านต่อ)
วันที่ 29 ส.ค. 60 View: 146 คน
แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีเฉพาะงบลงทุน (ค่าครุภัณฑ์ และที่ดินสิ่งก่อสร้าง) ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
...(อ่านต่อ)
วันที่ 1 ส.ค. 60 View: 121 คน
รายงานผลตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 รอบ 6 เดือน
...(อ่านต่อ)
วันที่ 31 มี.ค. 60 View: 603 คน
 
การเปิดเผยข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ราคากลาง และการคำนวณราคากลาง (จ้างเหมาบริการงานจัดการทั่วไป)
การเป...(อ่านต่อ)
วันที่ 2 มี.ค. 61 View: 12 คน
การเปิดเผยข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ราคากลาง และการคำนวณราคากลาง (จ้างพิมพ์หนังสือแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรม กระทรวงสาธารณสุข ฉบับที่ 1 (พ.ศ. 2560-2564))
...(อ่านต่อ)
วันที่ 7 ธ.ค. 60 View: 171 คน
การเปิดเผยข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ราคากลาง และการคำนวณราคากลาง (จ้างถ่ายเอกสารประกอบโครงการอบรมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส่ในการดำเนินงาน ของสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขส่วนภูมิภาค ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561)
...(อ่านต่อ)
วันที่ 19 ต.ค. 60 View: 223 คน
การเปิดเผยข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ราคากลาง และการคำนวณราคากลาง (จ้างลูกจ้างเหมาบริการ)
...(อ่านต่อ)
วันที่ 3 ต.ค. 60 View: 217 คน
การเปิดเผยข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ราคากลาง และการคำนวณราคากลาง (จ้างพิมพ์หนังสือแผนแม่บทการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ กระทรวงสาธารณสุข ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560-2564)
...(อ่านต่อ)
วันที่ 18 ส.ค. 60 View: 273 คน

VDO ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข

 
100%x180 ขอตอบด้วยการกระทำ View : 1 ครั้ง เปิด
100%x180 โครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปี 2561 View : 64 ครั้ง เปิด
100%x180 มาตรา 100 View : 122 ครั้ง เปิด
100%x180 สื่อความรู้เคลื่อนไหว ITA Info Graphics 2560 View : 224 ครั้ง เปิด
100%x180 ตอนที่ 5 พ.ร.บ.การจัดซื้อจัดจ้างฯ มิติแห่งความเชื่อมั่นและยั่งยืนของระเทศ View : 72 ครั้ง เปิด
100%x180 ตอนที่ 4 พ.ร.บ.การจัดซื้อจัดจ้างฯ มิติแห่งเทคโนโลยีและความเท่าเทียม View : 36 ครั้ง เปิด
100%x180 ตอนที่ 3 พ.ร.บ.การจัดซื้อจัดจ้างฯ มิติแห่งความคุ้มค่า View : 33 ครั้ง เปิด

แผนที่

Poll

Facebook