ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเป็นลูกจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป
...(อ่านต่อ)
วันที่ 4 ส.ค. 60 View: 134 คน
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ลูกจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป
...(อ่านต่อ)
วันที่ 25 ก.ค. 60 View: 209 คน
รับสมัครงานจ้างเหมาบริการงานจัดการงานทั่วไป ของศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข
...(อ่านต่อ)
วันที่ 11 ก.ค. 60 View: 220 คน
แบบรายงานผลตามแผนบูรณาการการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
...(อ่านต่อ)
วันที่ 30 พ.ค. 60 View: 322 คน
โรงเรียนสุจริต คิดฐานสอง
...(อ่านต่อ)
วันที่ 19 พ.ค. 60 View: 189 คน
 
พระบรมราโชวาท
...(อ่านต่อ)
วันที่ 22 พ.ย. 59 View: 376 คน
 
ประชุมชี้แจงการดำเนินงานภายใต้ตัวชี้วัดที่ 7 ระดับความสำเร็จในการจัดทำแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณของหน่วยงาน วันที่ 4 พ.ย. 59
  ...(อ่านต่อ)
วันที่ 15 พ.ย. 59 View: 786 คน
โครงการอบรมองค์ความรู้นำการพัฒนาจิตจริยธรรมและเศรษฐกิจพอเพียง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559
โครงการอบรมองค์ความรู้นำการพัฒนาจิตจร...(อ่านต่อ)
วันที่ 20 เม.ย. 59 View: 590 คน
โครงการประชุมชี้แจงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขสู่การพัฒนาองค์กร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
โครงการประชุมชี้แจงการประเมินคุณธรรมและ...(อ่านต่อ)
วันที่ 24 มี.ค. 59 View: 631 คน
โครงการอบรมพัฒนาและเพิ่มพูนทักษะผู้ตรวจประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงาน (Integrity & Transparency Assessment : ITA) ระดับเขตสุขภาพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
โครงการอบรมพัฒนาและเพิ่มพูนทักษะผู้ตรวจ...(อ่านต่อ)
วันที่ 15 ก.พ. 59 View: 786 คน
ขอเชิญประชุมชี้แจงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงาน กระทรวงสาธารณสุข (Moph ITA) สู่การพัฒนาองค์กร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
ระหว่างวันที่ 23-24 กุมภาพันธ์ 2559 ณ ห...(อ่านต่อ)
วันที่ 10 ก.พ. 59 View: 2474 คน
 
คำสั่งแต่งตั้งผู้ประสานงานด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริต ในระดับกรม รัฐวิสาหกิจ องค์การมหาชน และหน่วยงานของรัฐภายใต้กำกับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
...(อ่านต่อ)
วันที่ 15 พ.ค. 60 View: 142 คน
ประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ด้านการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ กระทรวงสาธารณสุข (พ.ศ. 2557-2560)
        ...(อ่านต่อ)
วันที่ 15 พ.ย. 59 View: 351 คน
แก้ไขคำสั่งแต่งตั้งคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนการดำเนินงานด้านการป้องกัน ปราบปรามการทุจริต และประพฤติมิชอบ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
...(อ่านต่อ)
วันที่ 7 มี.ค. 59 View: 601 คน
ขอแก้ไขแต่งตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ด้านการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ กระทรวงสาธารณสุข (พ.ศ. ๒๕๕๗-๒๕๖๐)
...(อ่านต่อ)
วันที่ 22 ก.ย. 58 View: 527 คน
แต่งตั้งคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนการดำเนินงานด้านการป้องกัน ปราบปรามการทุจริต และประพฤติมิชอบ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
...(อ่านต่อ)
วันที่ 22 ก.ย. 58 View: 1470 คน
 
โลโก้วันต่อต้านทุจริตสากล หมวดหมู่ : งานวิจัย ดาวน์โหลด : 348 ครั้ง
เอกสารประกอบการรายงานผลตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ตัวชี้วัดที่ 8 ระดับความสำเร็จในการจัดทำแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณของหน่วยงาน หมวดหมู่ : งานวิจัย ดาวน์โหลด : 533 ครั้ง
แผนยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี ด้านสาธารณสุข หมวดหมู่ : งานวิจัย ดาวน์โหลด : 643 ครั้ง
แบบสำรวจความต้องการคู่มือผลประโยชน์ทับซ้อน (Conflict of Interest) สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข หมวดหมู่ : บทความวิชาการ ดาวน์โหลด : 372 ครั้ง
แบบรายงานความเสี่ยงและมาตรการหรือแนวทางในการป้องกันหรือแก้ไข หมวดหมู่ : รายงานผลการดำเนินงานการป้องกันปราบปรามทุจริต และประพฤติมิชอบ และการคุ้มครองจริยธรรม ปีงบประมาณ 2558 รอบ 6 เดือน ดาวน์โหลด : 462 ครั้ง
บทความการปรับตัวของคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) ต่อการคอร์รัปชันทางการเมือง หมวดหมู่ : งานวิจัย ดาวน์โหลด : 489 ครั้ง
การกำหนดตำแหน่งเจ้าหน้าที่ของรัฐที่ต้องห้ามดำเนินกิจการอันเป็นการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลฯ หมวดหมู่ : งานวิจัย ดาวน์โหลด : 362 ครั้ง
องค์กรในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตประพฤติชอบ ศึกษากรณีคณะกรรมการเพื่อทำหน้าที่สนับสนุนและติดตามฯ หมวดหมู่ : งานวิจัย ดาวน์โหลด : 289 ครั้ง
การเปิดรับข่าวสารเกี่ยวกับปัญหาการทุจริตคอร์รัปชัน ความรู้ ความตระหนักและความเชื่อถือของประชาชนฯ หมวดหมู่ : งานวิจัย ดาวน์โหลด : 295 ครั้ง
การควบคุมกฎหมายที่จำกัดสิทธิเสรีภาพของบุคคลตามรัฐธรรมนูญให้กระทำเท่าที่จำเป็นและมิให้มีผลกระทบฯ หมวดหมู่ : งานวิจัย ดาวน์โหลด : 269 ครั้ง
อำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติในการไต่สวนและวินิจฉัยกรณีเจ้าหน้าที่ฯ หมวดหมู่ : งานวิจัย ดาวน์โหลด : 267 ครั้ง
เสถียรภาพของรัฐบาลกับบทบาทอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ 2546 หมวดหมู่ : งานวิจัย ดาวน์โหลด : 282 ครั้ง
พัฒนาการของการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและปัญหาในการอนุวัติการอนุสัญญาสหประชาชาติเพื่อการต่อต้านการทุจริต ค.ศ. 2003 หมวดหมู่ : งานวิจัย ดาวน์โหลด : 273 ครั้ง
บทบาทและอำนาจหน้าที่คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติต่อการแก้ไขปัญหาการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนบุคคลและผลประโยชน์ส่วนรวม หมวดหมู่ : งานวิจัย ดาวน์โหลด : 290 ครั้ง
การศึกษาบทบาท ระบบ และการบริหาร ของคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริต แห่งชาติ 2550 หมวดหมู่ : งานวิจัย ดาวน์โหลด : 302 ครั้ง
บทความ การขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนร่วมตามมาตรา 100 แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกัน หมวดหมู่ : งานวิจัย ดาวน์โหลด : 316 ครั้ง
ปราบปรามจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ 2550 หมวดหมู่ : งานวิจัย ดาวน์โหลด : 386 ครั้ง
รับฟังความคิดเห็น (ร่าง) จรรยาข้าราชการสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข (สธ 0232.02 - ว2603 หมวดหมู่ : งานวิจัย ดาวน์โหลด : 508 ครั้ง
 
กลุ่มการบริหารงานที่โปร่งใสภายใต้กิจกรรมการจัดทำแผนจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงาน
...(อ่านต่อ)
วันที่ 29 เม.ย. 60 View: 198 คน
รายงานผลตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
  ...(อ่านต่อ)
วันที่ 31 ม.ค. 60 View: 382 คน
รายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ของสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
...(อ่านต่อ)
วันที่ 30 พ.ย. 59 View: 957 คน
การจัดทำคำรับรอง ตัวชี้วัดที่ 7 ฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
  ...(อ่านต่อ)
วันที่ 27 ต.ค. 59 View: 867 คน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
...(อ่านต่อ)
วันที่ 26 ต.ค. 59 View: 496 คน
 
รายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างของสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขส่วนกลาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
...(อ่านต่อ)
วันที่ 10 ม.ค. 60 View: 386 คน
รายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างของสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขส่วนกลาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
...(อ่านต่อ)
วันที่ 5 ม.ค. 60 View: 328 คน
รายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558
รายงาน...(อ่านต่อ)
วันที่ 17 ก.ย. 59 View: 518 คน
การวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557
...(อ่านต่อ)
วันที่ 17 ก.ย. 59 View: 409 คน
 
รายงานผลตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 รอบ 6 เดือน
...(อ่านต่อ)
วันที่ 31 มี.ค. 60 View: 161 คน
การปรับปรุงกิจกรรมตามแผนเพิ่มประสิทธิภาพศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข
...(อ่านต่อ)
วันที่ 21 มี.ค. 60 View: 171 คน
แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
...(อ่านต่อ)
วันที่ 11 พ.ย. 59 View: 477 คน
แผนเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
...(อ่านต่อ)
วันที่ 12 ต.ค. 59 View: 422 คน
รายงานผลตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
...(อ่านต่อ)
วันที่ 7 ต.ค. 59 View: 638 คน
 
การเปิดเผยข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ราคากลาง และการคำนวณราคากลาง (จ้างพิมพ์หนังสือแผนแม่บทการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ กระทรวงสาธารณสุข ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560-2564)
...(อ่านต่อ)
วันที่ 18 ส.ค. 60 View: 27 คน
การเปิดเผยข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ราคากลาง และการคำนวณราคากลาง (จ้างซ่อมแซมวอลเปเปอร์ติดผนังและคาน)
...(อ่านต่อ)
วันที่ 26 ก.ค. 60 View: 32 คน
การเปิดเผยข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ราคากลาง และการคำนวณราคากลาง (จ้างเหมาบริการงานจัดการทั่วไป)
...(อ่านต่อ)
วันที่ 6 ธ.ค. 59 View: 322 คน
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่ไม่ใช่งานก่อสร้าง
...(อ่านต่อ)
วันที่ 25 พ.ย. 59 View: 249 คน
การเปิดเผยข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ราคากลาง และการคำนวณราคากลาง
การเปิดเผย...(อ่านต่อ)
วันที่ 26 ต.ค. 59 View: 378 คน

VDO ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข

 
100%x180 มาตรา 100 View : 1 ครั้ง เปิด
100%x180 สื่อความรู้เคลื่อนไหว ITA Info Graphics 2560 View : 40 ครั้ง เปิด
100%x180 ตอนที่ 5 พ.ร.บ.การจัดซื้อจัดจ้างฯ มิติแห่งความเชื่อมั่นและยั่งยืนของระเทศ View : 16 ครั้ง เปิด
100%x180 ตอนที่ 4 พ.ร.บ.การจัดซื้อจัดจ้างฯ มิติแห่งเทคโนโลยีและความเท่าเทียม View : 7 ครั้ง เปิด
100%x180 ตอนที่ 3 พ.ร.บ.การจัดซื้อจัดจ้างฯ มิติแห่งความคุ้มค่า View : 4 ครั้ง เปิด
100%x180 ตอนที่ 2 พ.ร.บ.การจัดซื้อจัดจ้างฯ มิติแห่งการเปิดกว้างสำหรับภาคประชาชน View : 5 ครั้ง เปิด
100%x180 มิติใหม่การจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ ตอนที่ 1 พ.ร.บ.การจัดซื้อจัดจ้างฯ มิติแห่งความโปร่งใสและการแข่งขันที่เป็นธรรม View : 12 ครั้ง เปิด

แผนที่

Poll

Facebook