ประกาศขอความร่วมมือให้ความคิดเห็นในการจัดทำแผนปฏิรูปประเทศด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ
เรียน  เครือข่ายศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข ...(อ่านต่อ)
วันที่ 16 พ.ย. 60 View: 522 คน
ประชาสัมพันธ์การรับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเพื่อดำรงตำแหน่งเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (เลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ช.)
...(อ่านต่อ)
วันที่ 16 ต.ค. 60 View: 209 คน
โรงเรียนสุจริต คิดฐานสอง
...(อ่านต่อ)
วันที่ 19 พ.ค. 60 View: 381 คน
ค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ
...(อ่านต่อ)
วันที่ 11 ธ.ค. 58 View: 1497 คน
 
พระบรมราโชวาท
...(อ่านต่อ)
วันที่ 22 พ.ย. 59 View: 581 คน
 
ประชุมชี้แจงการดำเนินงานภายใต้ตัวชี้วัดที่ 7 ระดับความสำเร็จในการจัดทำแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณของหน่วยงาน วันที่ 4 พ.ย. 59
  ...(อ่านต่อ)
วันที่ 15 พ.ย. 59 View: 1043 คน
โครงการอบรมองค์ความรู้นำการพัฒนาจิตจริยธรรมและเศรษฐกิจพอเพียง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559
โครงการอบรมองค์ความรู้นำการพัฒนาจิตจร...(อ่านต่อ)
วันที่ 20 เม.ย. 59 View: 758 คน
โครงการประชุมชี้แจงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขสู่การพัฒนาองค์กร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
โครงการประชุมชี้แจงการประเมินคุณธรรมและ...(อ่านต่อ)
วันที่ 24 มี.ค. 59 View: 829 คน
ขอเชิญประชุมชี้แจงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงาน กระทรวงสาธารณสุข (Moph ITA) สู่การพัฒนาองค์กร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
ระหว่างวันที่ 23-24 กุมภาพันธ์ 2559 ณ ห...(อ่านต่อ)
วันที่ 10 ก.พ. 59 View: 3601 คน
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการเรียนรู้ตามรอยพระยุคลบาท : เศรษฐกิจพอเพียงวิชาครองตน ครองงาน และครองคน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการเรียนรู้ตามรอยพระยุคลบาท : เศรษฐกิจพอเพียงวิชาครองตน ครองงาน และครองคน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ...(อ่านต่อ)
วันที่ 25 ม.ค. 59 View: 589 คน
 
คำสั่งแต่งตั้งหัวหน้าศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข
...(อ่านต่อ)
วันที่ 17 ต.ค. 60 View: 189 คน
คำสั่งแต่งตั้งผู้ประสานงานด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริต ในระดับกรม รัฐวิสาหกิจ องค์การมหาชน และหน่วยงานของรัฐภายใต้กำกับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
...(อ่านต่อ)
วันที่ 15 พ.ค. 60 View: 327 คน
ประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ด้านการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ กระทรวงสาธารณสุข (พ.ศ. 2557-2560)
        ...(อ่านต่อ)
วันที่ 15 พ.ย. 59 View: 514 คน
แก้ไขคำสั่งแต่งตั้งคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนการดำเนินงานด้านการป้องกัน ปราบปรามการทุจริต และประพฤติมิชอบ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
...(อ่านต่อ)
วันที่ 7 มี.ค. 59 View: 792 คน
ขอแก้ไขแต่งตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ด้านการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ กระทรวงสาธารณสุข (พ.ศ. ๒๕๕๗-๒๕๖๐)
...(อ่านต่อ)
วันที่ 22 ก.ย. 58 View: 695 คน
 
ไม่มีข้อมูล
 
แผนจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ของหน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
แผนจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ของหน่วยง...(อ่านต่อ)
วันที่ 28 พ.ย. 60 View: 405 คน
รายงานแบบสรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (แบบสขร.1)
รายงานแบบสรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (แบบสขร.1)...(อ่านต่อ)
วันที่ 6 พ.ย. 60 View: 230 คน
การจัดซื้อจัดจ้างของ สป. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
...(อ่านต่อ)
วันที่ 24 ต.ค. 60 View: 351 คน
การจัดซื้อจัดจ้างของ สป. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
ตัวชี้วัดที่ 7 ...(อ่านต่อ)
วันที่ 29 เม.ย. 60 View: 555 คน
การจัดซื้อจัดจ้างของ สป. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
...(อ่านต่อ)
วันที่ 26 ต.ค. 59 View: 781 คน
 
รายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างของสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขส่วนกลาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
...(อ่านต่อ)
วันที่ 5 ม.ค. 60 View: 510 คน
รายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างของสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขส่วนกลาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558
รายงาน...(อ่านต่อ)
วันที่ 17 ก.ย. 59 View: 693 คน
รายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างของสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขส่วนกลาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557
...(อ่านต่อ)
วันที่ 17 ก.ย. 59 View: 596 คน
 
รายงานแบบสรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข
...(อ่านต่อ)
วันที่ 15 พ.ย. 60 View: 167 คน
แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
...(อ่านต่อ)
วันที่ 8 พ.ย. 60 View: 143 คน
รายงานผลตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 รอบ 12 เดือน รายงานผลตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีเฉพาะงบลงทุน (ค่าครุภัณฑ์ และที่ดินและสิ่งก่อสร้าง) ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
...(อ่านต่อ)
วันที่ 29 ส.ค. 60 View: 43 คน
แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีเฉพาะงบลงทุน (ค่าครุภัณฑ์ และที่ดินสิ่งก่อสร้าง) ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
...(อ่านต่อ)
วันที่ 1 ส.ค. 60 View: 38 คน
รายงานผลตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 รอบ 6 เดือน
...(อ่านต่อ)
วันที่ 31 มี.ค. 60 View: 475 คน
 
การเปิดเผยข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ราคากลาง และการคำนวณราคากลาง (จ้างพิมพ์หนังสือแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรม กระทรวงสาธารณสุข ฉบับที่ 1 (พ.ศ. 2560-2564))
...(อ่านต่อ)
วันที่ 7 ธ.ค. 60 View: 71 คน
การเปิดเผยข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ราคากลาง และการคำนวณราคากลาง (จ้างถ่ายเอกสารประกอบโครงการอบรมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส่ในการดำเนินงาน ของสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขส่วนภูมิภาค ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561)
...(อ่านต่อ)
วันที่ 19 ต.ค. 60 View: 140 คน
การเปิดเผยข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ราคากลาง และการคำนวณราคากลาง (จ้างลูกจ้างเหมาบริการ)
...(อ่านต่อ)
วันที่ 3 ต.ค. 60 View: 136 คน
การเปิดเผยข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ราคากลาง และการคำนวณราคากลาง (จ้างพิมพ์หนังสือแผนแม่บทการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ กระทรวงสาธารณสุข ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560-2564)
...(อ่านต่อ)
วันที่ 18 ส.ค. 60 View: 190 คน
การเปิดเผยข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ราคากลาง และการคำนวณราคากลาง (จ้างซ่อมแซมวอลเปเปอร์ติดผนังและคาน)
...(อ่านต่อ)
วันที่ 26 ก.ค. 60 View: 128 คน

VDO ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข

 
100%x180 มาตรา 100 View : 81 ครั้ง เปิด
100%x180 สื่อความรู้เคลื่อนไหว ITA Info Graphics 2560 View : 168 ครั้ง เปิด
100%x180 ตอนที่ 5 พ.ร.บ.การจัดซื้อจัดจ้างฯ มิติแห่งความเชื่อมั่นและยั่งยืนของระเทศ View : 47 ครั้ง เปิด
100%x180 ตอนที่ 4 พ.ร.บ.การจัดซื้อจัดจ้างฯ มิติแห่งเทคโนโลยีและความเท่าเทียม View : 19 ครั้ง เปิด
100%x180 ตอนที่ 3 พ.ร.บ.การจัดซื้อจัดจ้างฯ มิติแห่งความคุ้มค่า View : 15 ครั้ง เปิด
100%x180 ตอนที่ 2 พ.ร.บ.การจัดซื้อจัดจ้างฯ มิติแห่งการเปิดกว้างสำหรับภาคประชาชน View : 10 ครั้ง เปิด
100%x180 มิติใหม่การจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ ตอนที่ 1 พ.ร.บ.การจัดซื้อจัดจ้างฯ มิติแห่งความโปร่งใสและการแข่งขันที่เป็นธรรม View : 48 ครั้ง เปิด

แผนที่

Poll

Facebook