Web Link

ดาวน์โหลดหมวด งานวิจัย

 บทความการปรับตัวของคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) ต่อการคอร์รัปชันทางการเมือง ดาวน์โหลด : 701  การกำหนดตำแหน่งเจ้าหน้าที่ของรัฐที่ต้องห้ามดำเนินกิจการอันเป็นการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลฯ ดาวน์โหลด : 469  องค์กรในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตประพฤติชอบ ศึกษากรณีคณะกรรมการเพื่อทำหน้าที่สนับสนุนและติดตามฯ ดาวน์โหลด : 437  การเปิดรับข่าวสารเกี่ยวกับปัญหาการทุจริตคอร์รัปชัน ความรู้ ความตระหนักและความเชื่อถือของประชาชนฯ ดาวน์โหลด : 415  อำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติในการไต่สวนและวินิจฉัยกรณีเจ้าหน้าที่ฯ ดาวน์โหลด : 375  เสถียรภาพของรัฐบาลกับบทบาทอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ 2546 ดาวน์โหลด : 387  พัฒนาการของการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและปัญหาในการอนุวัติการอนุสัญญาสหประชาชาติเพื่อการต่อต้านการทุจริต ค.ศ. 2003 ดาวน์โหลด : 388  บทบาทและอำนาจหน้าที่คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติต่อการแก้ไขปัญหาการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนบุคคลและผลประโยชน์ส่วนรวม ดาวน์โหลด : 401  การศึกษาบทบาท ระบบ และการบริหาร ของคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริต แห่งชาติ 2550 ดาวน์โหลด : 408  บทความ การขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนร่วมตามมาตรา 100 แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกัน ดาวน์โหลด : 453  ปราบปรามจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ 2550 ดาวน์โหลด : 520

แผนที่

Poll

Facebook