ดาวน์โหลด

 โลโก้วันต่อต้านทุจริตสากล ดาวน์โหลด : 349 หมวดหมู่ : งานวิจัย  เอกสารประกอบการรายงานผลตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ตัวชี้วัดที่ 8 ระดับความสำเร็จในการจัดทำแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณของหน่วยงาน ดาวน์โหลด : 534 หมวดหมู่ : งานวิจัย  แผนยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี ด้านสาธารณสุข ดาวน์โหลด : 644 หมวดหมู่ : งานวิจัย  แบบสำรวจความต้องการคู่มือผลประโยชน์ทับซ้อน (Conflict of Interest) สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ดาวน์โหลด : 373 หมวดหมู่ : บทความวิชาการ  แบบรายงานความเสี่ยงและมาตรการหรือแนวทางในการป้องกันหรือแก้ไข ดาวน์โหลด : 462 หมวดหมู่ : รายงานผลการดำเนินงานการป้องกันปราบปรามทุจริต และประพฤติมิชอบ และการคุ้มครองจริยธรรม ปีงบประมาณ 2558 รอบ 6 เดือน  บทความการปรับตัวของคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) ต่อการคอร์รัปชันทางการเมือง ดาวน์โหลด : 490 หมวดหมู่ : งานวิจัย  การกำหนดตำแหน่งเจ้าหน้าที่ของรัฐที่ต้องห้ามดำเนินกิจการอันเป็นการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลฯ ดาวน์โหลด : 362 หมวดหมู่ : งานวิจัย  องค์กรในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตประพฤติชอบ ศึกษากรณีคณะกรรมการเพื่อทำหน้าที่สนับสนุนและติดตามฯ ดาวน์โหลด : 290 หมวดหมู่ : งานวิจัย  การเปิดรับข่าวสารเกี่ยวกับปัญหาการทุจริตคอร์รัปชัน ความรู้ ความตระหนักและความเชื่อถือของประชาชนฯ ดาวน์โหลด : 296 หมวดหมู่ : งานวิจัย  การควบคุมกฎหมายที่จำกัดสิทธิเสรีภาพของบุคคลตามรัฐธรรมนูญให้กระทำเท่าที่จำเป็นและมิให้มีผลกระทบฯ ดาวน์โหลด : 270 หมวดหมู่ : งานวิจัย  อำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติในการไต่สวนและวินิจฉัยกรณีเจ้าหน้าที่ฯ ดาวน์โหลด : 268 หมวดหมู่ : งานวิจัย  เสถียรภาพของรัฐบาลกับบทบาทอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ 2546 ดาวน์โหลด : 283 หมวดหมู่ : งานวิจัย  พัฒนาการของการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและปัญหาในการอนุวัติการอนุสัญญาสหประชาชาติเพื่อการต่อต้านการทุจริต ค.ศ. 2003 ดาวน์โหลด : 274 หมวดหมู่ : งานวิจัย  บทบาทและอำนาจหน้าที่คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติต่อการแก้ไขปัญหาการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนบุคคลและผลประโยชน์ส่วนรวม ดาวน์โหลด : 290 หมวดหมู่ : งานวิจัย  การศึกษาบทบาท ระบบ และการบริหาร ของคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริต แห่งชาติ 2550 ดาวน์โหลด : 303 หมวดหมู่ : งานวิจัย  บทความ การขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนร่วมตามมาตรา 100 แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกัน ดาวน์โหลด : 317 หมวดหมู่ : งานวิจัย  ปราบปรามจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ 2550 ดาวน์โหลด : 386 หมวดหมู่ : งานวิจัย  รับฟังความคิดเห็น (ร่าง) จรรยาข้าราชการสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข (สธ 0232.02 - ว2603 ดาวน์โหลด : 509 หมวดหมู่ : งานวิจัย

แผนที่

Poll

Facebook